คณะศึกษาศาสตร์ (63.26 %)
ภาควิชาการศึกษา (71.13 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 261-101 - (Foundation of Education) 87.50 % (7/8)
2559 1 261-201 ทักษะการคิด - 92.86 % (13/14)
2559 1 261-301 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 60.00 % (3/5)
2559 1 261-304 ภาษาไทยสำหรับครู (Thai Language for teachers ) 75.00 % (3/4)
2559 1 261-403 ความเป็นครู (Teachership) 100.0 % (5/5)
2559 1 262-301 การศึกษาพิเศษ Special Education 50.00 % (5/10)
2559 1 262-302 การศึกษาในพหุวัฒนธรรม Multicultural Education 33.33 % (1/3)
2559 1 262-304 การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self- Directed Learning 66.67 % (4/6)
2559 1 262-601 สัมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา 3 Seminar in Science Education III 42.86 % (6/14)
2559 1 266-221 นาฏศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา 1 - 30.00 % (3/10)
2559 1 266-312 สื่่อการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา Learning Media in Elementary Schools 71.43 % (5/7)
2559 1 266-314 การศึกษาและพัฒนาแบบเรียน Textbook Study and Developmen 100.0 % (10/10)
2559 1 270-601 สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรและองค์การกิจกรรมการเรียนรู้ 3 Seminar in Curriculum Development and Organization of Learning Activities III 75.00 % (3/4)
2559 1 299-103 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (Science, Technology and Society) 33.33 % (1/3)