คณะศึกษาศาสตร์ (63.26 %)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (73.40 %)