มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (64.62 %)
ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (0.00 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name