มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (64.62 %)
ภาควิชาภาษาตะวันออก (41.43 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 412-111 ภาษาจีนชั้นต้น 1 Basic Chinese I 25.00 % (1/4)
2559 1 412-221 การฟัง-พูดภาษาจีน 1 (Chinese Listening-Speaking I) 0.00 % (0/8)
2559 1 412-223 การอ่านภาษาจีน 1 Chinese Reading I 0.00 % (0/2)
2559 1 412-251 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน Introduction to China 0.00 % (0/2)
2559 1 412-322 การเขียนภาษาจีน 1 Chinese Writing I 33.33 % (1/3)
2559 1 412-462 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (Chinese for Hotel Services) 50.00 % (2/4)
2559 1 412-465 การสอนภาษาจีน Chinese Teaching 66.67 % (4/6)
2559 1 413-231 โครงสร้างภาษามลายู Malay Structure I 50.00 % (2/4)
2559 1 413-311 ภาษามลายู Malay V 29.41 % (5/17)
2559 1 413-331 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น Introduction to Malay Linguistics 38.89 % (7/18)
2559 1 413-352 ภาษามาเลย์เพื่อการท่องเที่ยว Malay for Tourism 50.00 % (1/2)
2559 1 413-362 บทกวีมาเลย์ Malay Poetry 20.00 % (1/5)
2559 1 413-451 ภาษามลายูถิ่น Dialects of Malay 50.00 % (6/12)
2559 1 413-461 สำนวนภาษามลายูและสุภาษิต Malay Idioms and Proverbs 41.67 % (5/12)
2559 1 414-214 หลักภาษาอาหรับ 2 Arabic Grammar II 0.00 % (0/6)
2559 1 414-215 อาหรับ II Arabic II 100.0 % (1/1)
2559 1 414-337 การเขียนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ 2 Business Arabic Writing II 100.0 % (1/1)
2559 1 414-351 ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับเบื้องต้น Introduction to Arabic Linguistics 100.0 % (3/3)
2559 1 414-366 ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว Arabic for Tourism) 100.0 % (1/1)
2559 1 414-442 การแปลภาษาไทย-อาหรับ Thai - Arabic Translation 100.0 % (6/6)
2559 1 414-444 การแปลภาษาอาหรับเชิงธุรกิจ 1 Business Arabic Translation I 100.0 % (6/6)
2559 1 415-191 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 Elementary Japanese I 0.00 % (0/2)
2559 1 415-341 ญี่ปุ่นศึกษา Japanese Studies 23.53 % (4/17)
2559 1 415-461 การแปล 1 Translation I 50.00 % (1/2)