มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (64.62 %)
ภาควิชาประวัติศาสตร์ (25.27 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 425-201 สังเขปประวัติศาสตร์ไทย Brief History of Thailand 25.00 % (23/92)