มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (64.62 %)
ภาควิชาภูมิศาสตร์ (72.73 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 426-101 สิ่ิ่งแวดล้อมและสังคม Environmental and Society 100.0 % (11/11)
2559 1 426-201 ธรณีวิทยา Geology 77.78 % (7/9)
2559 1 426-202 คอมพิวเตอร์ในวิชาภูมิศาสตร์ Computer in geography 100.0 % (8/8)
2559 1 426-301 การสำรวจทางภูมิศาสตร์ Geographical Survey 25.00 % (1/4)
2559 1 426-311 การเขียนแผนที่ Cartography 42.11 % (8/19)
2559 1 426-313 หลักการของการรับรู้จากระยะไกล Principles of Remote Sensing 35.71 % (5/14)
2559 1 426-316 ระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ Geographic Database Systems 57.14 % (4/7)
2559 1 426-331 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ Geography of Southern of Thailand 100.0 % (13/13)
2559 1 426-341 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเบื้องต้น Introduction to Geography of Tourism 80.00 % (4/5)
2559 1 426-351 ภูมิศาสตร์นันทนาการ Recreational Geography 83.33 % (5/6)
2559 1 426-412 ประวัติและปรัชญาภูมิศาสตร์ History and Philosophy of Geography 85.71 % (6/7)
2559 1 426-431 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของโลก World Regional Geography 100.0 % (14/14)
2559 1 426-466 การวิเคราะห์และแบบจำลองเชิงพื้นที่ Spatial Analysis and Models 50.00 % (2/4)