มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (64.62 %)
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (64.89 %)