มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (64.62 %)
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ (0.00 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name