มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (64.62 %)
ภาควิชาสังคมศาสตร์ (65.79 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 414-354 วัฒนธรรมอาหรับ Arab Culture 77.78 % (7/9)
2559 1 427-103 มนุษย์กับสังคม Man and Society 85.71 % (6/7)
2559 1 427-218 มานุษยวิทยานิติวิทยาศาสตร์ Forensic Anthropology 70.00 % (7/10)
2559 1 427-301 ปัญหาสังคม Social Problems 38.46 % (10/26)
2559 1 427-302 ระเบียบวิธีวิจัยทาง สังคมศาสตร์ Social Science Research Methodology 100.0 % (9/9)
2559 1 427-303 ทฤษฎีมานุษยวิทยา Anthropological Theory 83.33 % (5/6)
2559 1 427-304 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา Sociological Theory) 88.89 % (8/9)
2559 1 427-325 เพศสถานะศึกษาในสังคม Gender Studies in Society 54.17 % (13/24)
2559 1 427-383 การมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาสังคม People’s Participation in Social Development 40.00 % (2/5)
2559 1 427-402 ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ practicum in social research) 88.89 % (8/9)
2559 1 427-421 สังคมวิทยาการแพทย์ Medical Sociology 100.0 % (1/1)
2559 1 427-424 จิตวิทยาสังคม Social Psychology 81.25 % (13/16)
2559 1 428-201 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น INTRODUCTION TO ECONOMICS 69.23 % (9/13)
2559 1 428-295 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม Sufficiency Economy and Social Development 28.57 % (2/7)
2559 1 428-381 ระเบียบวิธีวิจัยในการพัฒนาสังคม 1 (Research Methodology in Social Development I) 57.14 % (8/14)
2559 1 428-394 การพัฒนาพหุสังคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Plural Society Development in AEC 88.89 % (8/9)
2559 1 428-404 สันติศึกษากับการพัฒนา Peace Studies and Development 57.14 % (12/21)
2559 1 428-493 ชายแดนศึกษา Border Studies 87.50 % (14/16)
2559 1 428-494 การศึกษากับการพัฒนาสังคม Education and Social Development 69.23 % (9/13)
2559 1 428-514 สัมมนาการบริหารการพัฒนาสังคม Seminar in Social Development Administration 61.54 % (8/13)
2559 1 428-522 จริยธรรมการพัฒนา Ethics and Development 100.0 % (6/6)
2559 1 428-523 พหุสังคมกับการบริหารการพัฒนา Pluralistic Society and Development Administration 37.50 % (6/16)
2559 1 428-625 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน Thai-ASEAN Relations 52.63 % (10/19)
2559 1 428-692 วิทยานิพนธ์ (แผนก. แบบ ก.2) Thesis 37.50 % (3/8)
2559 1 428-693 - Minor Thesis 87.50 % (7/8)
2559 1 434-211 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค II Microeconomics Theory II 75.00 % (6/8)
2559 1 434-212 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 Macroeconomic Theory II 77.78 % (7/9)
2559 1 434-311 เศรษฐมิติเบื้องต้น Introduction to Econometrics 60.00 % (3/5)
2559 1 434-312 เศรษฐศาสตรสาธารณะ Public Economics 57.14 % (4/7)
2559 1 434-313 คอมพิวเตอร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ Computer for economist 50.00 % (4/8)
2559 1 434-321 นโยบายเศรษฐศาสตร์และการวางแผน Economic Policy and Planning 33.33 % (1/3)
2559 1 434-322 นโยบายสาธารณะและการพัฒนา Public Policy and Development 60.00 % (6/10)
2559 1 434-331 เศรษฐกิจสังคมอาเซียน ASEAN Socio-economic 100.0 % (6/6)
2559 1 434-332 โลกาภิวัตนและการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน Globalization and ASEAN Economic Development 88.89 % (8/9)
2559 1 434-333 อาเซียนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ASEAN and Human Resources Development 100.0 % (10/10)
2559 1 434-341 เศรษฐศาสตร์การจัดการ Managerial Economics 25.00 % (1/4)
2559 1 434-344 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ Cooperative Economics 64.71 % (11/17)
2559 1 434-347 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง Regional and Urban Economics 55.56 % (5/9)
2559 1 434-411 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ Seminar in Economics 80.00 % (4/5)
2559 1 434-412 การศึกษาอิสระ Independent Study 87.50 % (7/8)
2559 1 434-421 การประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา Social and Environment Impact Assessment of Development Project) 100.0 % (3/3)
2559 1 434-431 เศรษฐกิจการเมืองอาเซียน ASEAN Political Economy 66.67 % (2/3)
2559 1 441-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น Introduction to Microeconomics 100.0 % (5/5)
2559 1 441-213 การจัดการทรัพยากมนุษย์ Human Resource Management 83.33 % (5/6)
2559 1 441-214 หลักการบัญชี Principles of Accounting 100.0 % (8/8)
2559 1 441-215 การตลาด Marketing 66.67 % (4/6)
2559 1 441-311 สถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช้ Business Statistics and Application 100.0 % (3/3)
2559 1 441-313 การภาษีอากร Taxation 100.0 % (6/6)
2559 1 441-321 การวางแผน สรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Planning, Recruitment and Selection 100.0 % (2/2)
2559 1 441-322 การจัดการค่าตอบแทน Compensation Management 80.00 % (4/5)
2559 1 441-341 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ Service Industry Management 25.00 % (1/4)
2559 1 441-342 การจัดการการท่องเที่ยว Tourism Management 33.33 % (2/6)
2559 1 441-411 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Business Research Methodology 80.00 % (4/5)
2559 1 441-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management 20.00 % (1/5)
2559 1 441-421 ภาวะผู้นําและการจูงใจ Leadership and Motivation Techniques 60.00 % (3/5)
2559 1 441-422 แรงงานสัมพันธ์ Labor Relations 66.67 % (4/6)
2559 1 441-423 การจัดสวัสดิการและการประกันสังคม Welfare Management and Social Insurance 25.00 % (1/4)
2559 1 441-424 การพัฒนาองค์การ Organization Development 0.00 % (0/3)
2559 1 441-425 การพัฒนาทรัพยากมนุษย์เชิงกลยุทธ์ Strategic Human Resource Development 66.67 % (4/6)
2559 1 441-428 การจัดการทรัพยากมนุษย์ระหว่างประเทศ International Human Resource Management 50.00 % (2/4)
2559 1 444-101 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น Introduction to Social work 57.14 % (4/7)
2559 1 444-201 ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ Theory in Social Work 0.00 % (0/2)
2559 1 444-224 สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ MedicalSocial work 60.00 % (3/5)
2559 1 444-225 สังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ Social Work for an Elderly Person 16.67 % (1/6)
2559 1 444-312 สังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชนและครอบครัว Social Work for Child, Youth and Family 33.33 % (1/3)
2559 1 444-411 สังคมสงเคราะห์สำหรับผู้หญิง Social Work for Women 100.0 % (3/3)
2559 1 444-412 เพศและงานสังคมสงเคราะห์ Gender and Social Work 0.00 % (0/2)