คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (55.67 %)
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม (44.77 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 722-352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา Ecology Laboratory 80.00 % (4/5)
2559 1 722-541 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย Algal Biotechnology 0 % (0/0)
2559 1 730-121 เทคโนโลยีการประมงเบื้องต้น Introduction to Fishery Technology 68.75 % (11/16)
2559 1 730-351 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 1 Processing of Fishery Products I 50.00 % (2/4)
2559 1 730-355 เคมีอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ประมง Food Chemistry for Fishery Produc 72.73 % (8/11)
2559 1 730-491 สัมมนา Seminar 0.00 % (0/1)
2559 1 730-514 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย Algal Biotechnology 21.43 % (3/14)
2559 1 730-523 หัวข้อเลือกสรรทาง ด้านเทคโนโลยีการประมง Selected Topics in Fishery Technology 0.00 % (0/9)
2559 1 732-151 หลักการผลิตสัตว์ Principles of Animal Production) 58.82 % (30/51)
2559 1 732-251 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง Physiology and Anatomy of Farm Animals 23.53 % (4/17)
2559 1 732-252 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง Physiology and Anatomy of Farm Animals Laboratory 23.53 % (4/17)
2559 1 732-262 อาหารและการให้อาหารสัตว์ Feed and Feeding 48.48 % (16/33)
2559 1 732-321 หลักการพืชสวน Principles of Horticulture 75.00 % (3/4)
2559 1 732-332 โรคพืชวิทยา Plant Pathology 83.33 % (10/12)
2559 1 732-341 วิศวกรรมการเกษตร Agricultural Engineering 66.67 % (2/3)
2559 1 732-344 เรือนเพาะชำและการจัดการ Plant Nursery and Management 66.67 % (6/9)
2559 1 732-351 การผลิตโคเนื้อ Beef Production 33.33 % (4/12)
2559 1 732-352 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก Small Ruminant Production 31.25 % (5/16)
2559 1 732-441 เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน Soilless Culture Technology 19.05 % (4/21)
2559 1 732-481 เศรษฐศาสตร์เกษตร Agricultural-Economics 45.45 % (5/11)