คณะวิทยาการสื่อสาร (64.04 %)
ภาควิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและสร้างสรรค์สื่อ (53.92 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 871-301 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ 77.78 % (14/18)
2559 1 873-214 นวัตกรรมมัลติมีเดีย Multimedia Innovation 31.25 % (5/16)
2559 1 873-223 จิตกรรมดิจิทัล Digital Painting 0.00 % (0/4)
2559 1 873-310 หลักการจัดการธุรกิจและการสื่อสารการตลาด Princip of Business Administration and Marketing Communication 66.67 % (10/15)
2559 1 873-311 การสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง Advanced Computer Modeling and Simulation 57.14 % (4/7)
2559 1 873-322 การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Media Produce for Advertising and Public Relation 58.33 % (7/12)
2559 1 873-323 แอนิเมชันแบบสต็อบโมชัน Stop Motion Animaton 12.50 % (1/8)
2559 1 873-329 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 Computer Animation II 71.43 % (5/7)
2559 1 873-410 โครงงานนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ Media Design and Creation Innovation Project 55.56 % (5/9)
2559 1 873-420 นวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัย Contemporary Design Innovation project 42.86 % (3/7)