คณะศิลปกรรมศาสตร์ (66.67 %)
ภาควิชาศิลปะประยุกต์ (64.10 %)