คณะศิลปกรรมศาสตร์ (66.67 %)
ภาควิชาทัศนศิลป์ (68.85 %)