คณะศึกษาศาสตร์ (63.26 %)
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (61.95 %)