คณะ-ภาควิชา

ปีการศึกษา     2558 (45.31%)    2559 (44.83%)    2560 (0.00%)    
คณะ ภาควิชา จำนวนวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (63.22 %) การศึกษา (68.75 %) 12
เทคโนโลยีการศึกษา (70.59 %) 4
จิตวิทยาและการแนะแนว (71.23 %) 6
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (48.15 %) 1
พลศึกษา (49.33 %) 11
การบริหารการศึกษา (60.00 %) 2
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (NA) 0
จิตวิทยา (NA) 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (66.34 %) สังคมศาสตร์ (65.60 %) 63
ภาษาตะวันตก (101.1 %) 20
ภาควิชาภาษาไทย (67.98 %) 15
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (NA) 0
ตะวันออก (NA) 1
ภาษาตะวันออก (55.00 %) 13
ประวัติศาสตร์ (25.27 %) 1
ภูมิศาสตร์ (72.41 %) 12
ปรัชญาและศาสนา (100.0 %) 1
สังคมสงเคราะห์ (NA) 0
รัฐศาสตร์ (58.79 %) - (61.13 %) 26
คณะพยาบาลศาสตร์ (NA) พยาบาลศาสตร์ (NA) 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (55.50 %) คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (73.33 %) 3
วิทยาศาสตร์ (61.40 %) 56
เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม (44.77 %) 20
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (37.04 %) 9
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (68.83 %) 15
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (NA) 0
- (53.85 %) 2
คณะวิทยาการสื่อสาร (67.19 %) - (NA) 0
นิเทศศาสตร์ (89.47 %) 3
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและสร้างสรรค์สื่อ (53.92 %) 10
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (76.92 %) 6
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (89.47 %) ศิลปะประยุกต์ (104.1 %) 5
ทัศนศิลป์ (72.73 %) 6
- (NA) 0
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ( %) 0
วิชาแกน/ศึกษาทั่วไป ( %) 0
ศิลปะการแสดง (42.86 %) 1
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา (24.28 %) อิสลามศึกษา (24.28 %) 17
รวมทั้งหมด 342