คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (55.67 %)
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (37.04 %)