รายชื่อวิชา

ปีการศึกษา     2558 (45.31%)    2559 (44.83%)    2560 (0.00%)    
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1
2559 1 196-100 กิจกรรมประกอบหลักสูตร Co-Curricular Activities
2559 1 196-101 ชีวิตการเมืองและความเป็นพลเมือง Political Life and Citizenship
2559 1 196-201 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษารัฐศาสตร์ English for Political Science Study
2559 1 196-202 รัฐศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Political Science
2559 1 196-203 ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง Political Theory and Philosophy
2559 1 196-206 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Introduction to International Relations
2559 1 196-210 สิทธิมนุษยชนศึกษา Human Rights Studies
2559 1 196-212 ประมวลกฎหมายอาญา Criminal Code
2559 1 196-217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติราชการของไทย Introduction to Thai Bureaucratic Procedures
2559 1 196-302 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ Political Science Research Methodology
2559 1 196-310 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Law of Criminal Procedure
2559 1 196-316 การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ Politics and Government of South Asian Countries
2559 1 196-318 กฎหมายระหว่างประเทศ nternational Law
2559 1 196-339 นโยบายการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม Natural Resource Management and Environment Policies
2559 1 196-341 นโยบายและการบริหารการคลังและงบประมาณ (Policy and Management of Public Finance and Budgeting
2559 1 196-347 นโยบายเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาคใต้ Economic Policies in the South
2559 1 196-403 การวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง Research on Politics and Government
2559 1 196-404 สัมมนาปัญหาการปกครองท้องถิ่น และวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Seminar on Issues of Local Government and Culture in Southern Border Provinces
2559 1 196-405 การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Research on Problems of Local Government in Southern Border Provinces
2559 1 196-406 กฎหมายลักษณะพยาน Law of Evidence
2559 1 196-417 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ National Security Policy on Southern Border Provinces
2559 1 196-420 การจัดการในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม Managing in a Multicultural Society)
2559 1 196-430 แนวคิดและทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Theory of International Relations)
2559 1 196-431 พิธีการทางการทูต Diplomatic Protocol
2559 1 196-432 การศึกษาในหัวข้อพิเศษ Study on Selected Issues
2559 1 262-301 การศึกษาพิเศษ Special Education
2559 1 262-302 การศึกษาในพหุวัฒนธรรม Multicultural Education
2559 1 262-304 การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self- Directed Learning
2559 1 263-424 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers
2559 1 266-112 พลศึกษาสาหรับครูประถมศึกษา 1 Physical Education for Elementary School Teachers I
2559 1 266-214 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 1 Thai Language for Elementary Teacher I
2559 1 266-312 สื่่อการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา Learning Media in Elementary Schools
2559 1 266-313 การศึกษาเด็กและการพัฒนาบุคลิกภาพ Child Study and Personality Development
2559 1 266-314 การศึกษาและพัฒนาแบบเรียน Textbook Study and Developmen
2559 1 281-137 ประวัติ และปรัชญาทางพลศึกษา History, Philosophy and Ethics of Physical education
2559 1 281-236 สรีรววิทยาการออกกำลังกาย Physiology of Exercise
2559 1 282-104 เพศศึกษา Sex Education
2559 1 282-202 การพูดในที่ชุมชนสำหรับนักสุขศึกษา Public Speaking for Health Education
2559 1 282-209 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ Health Counseling
2559 1 282-339 ชีวสถิติเบื้องต้น Introduction to Biostatistics
2559 1 411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร Language, Thought and Communication
2559 1 411-104 ภาษาไทยมาตรฐาน Standard Thai
2559 1 411-112 พัฒนาการอ่านและการเขียน Development, reading and writing
2559 1 411-211 การเขียนสารคดี Documentary writing
2559 1 411-212 การพูดเชิงวิชาการ Speaking in Academic
2559 1 411-221 ภาษากับวัฒนธรรม Language and culture
2559 1 411-224 ภาษาไทยในสื่อมวลชน Thai Language in Mass Media
2559 1 412-111 ภาษาจีนชั้นต้น 1 Basic Chinese I
2559 1 413-231 โครงสร้างภาษามลายู Malay Structure I
2559 1 415-191 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 Elementary Japanese I
2559 1 415-323 การเขียนเพื่อการสื่อสาร I Writing for Communication I
2559 1 415-461 การแปล 1 Translation I
2559 1 417-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ English Listening and Speaking
2559 1 417-192 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูด Oral English
2559 1 417-203 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ English Academic Reading
2559 1 417-211 การสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation
2559 1 417-212 การเขียนอนุเฉท Paragraph Writing
2559 1 417-221 วัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ English Speakers and Their Cultures
2559 1 417-313 การเขียนเชิงอรรถาธิบายและโต้แย้ง Expository and Argumentative Writin
2559 1 417-314 Analytical Reading
2559 1 417-321 Major English and American Literary Works
2559 1 417-331 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Introduction to Language
2559 1 417-341 การแปลเบื้องต้น Introduction to Translation
2559 1 417-352 English-for-Tourist-Guides
2559 1 417-373 สหรัฐอเมริกาจากภาพยนตร์ America through Its Movies
2559 1 417-501 English for Graduate Studies I
2559 1 418-001 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป 1 General French I
2559 1 418-101 ภาษาฝรั่งเศส 1 French I
2559 1 418-203 ภาษาฝรั่งเศส 3 French III
2559 1 418-211 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 1 Conversational French I
2559 1 418-241 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส French Phonetics
2559 1 418-305 ภาษาฝรั่งเศส 5 French V
2559 1 418-313 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 3 Conversational French III
2559 1 418-351 การแปลภาษาฝรั่งเศส 1 French Translation 1
2559 1 418-381 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1 French for Tourism I
2559 1 418-483 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 1 Business French I
2559 1 419-101 ภาษาเยอรมัน 1 German I
2559 1 419-201 ภาษาเยอรมัน 2 German III
2559 1 419-221 Reading I
2559 1 419-251 German Phonetics
2559 1 419-301 German V
2559 1 419-311 ฟัง - พูด II Listening –Speaking II
2559 1 419-322 การเขียน 2 writing-2
2559 1 419-341 German Speakers and Their Cultures
2559 1 419-342 Introduction to German Literature
2559 1 419-462 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว 1
2559 1 419-464 German for Business
2559 1 425-201 สังเขปประวัติศาสตร์ไทย Brief History of Thailand
2559 1 426-101 สิ่ิ่งแวดล้อมและสังคม Environmental and Society
2559 1 426-201 ธรณีวิทยา Geology
2559 1 426-202 คอมพิวเตอร์ในวิชาภูมิศาสตร์ Computer in geography
2559 1 426-301 การสำรวจทางภูมิศาสตร์ Geographical Survey
2559 1 426-311 การเขียนแผนที่ Cartography
2559 1 426-313 หลักการของการรับรู้จากระยะไกล Principles of Remote Sensing
2559 1 426-331 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ Geography of Southern of Thailand
2559 1 426-351 ภูมิศาสตร์นันทนาการ Recreational Geography
2559 1 426-412 ประวัติและปรัชญาภูมิศาสตร์ History and Philosophy of Geography
2559 1 426-431 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของโลก World Regional Geography
2559 1 426-466 การวิเคราะห์และแบบจำลองเชิงพื้นที่ Spatial Analysis and Models
2559 1 427-103 มนุษย์กับสังคม Man and Society
2559 1 427-301 ปัญหาสังคม Social Problems
2559 1 427-302 ระเบียบวิธีวิจัยทาง สังคมศาสตร์ Social Science Research Methodology
2559 1 428-201 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น INTRODUCTION TO ECONOMICS
2559 1 473-101 ปรัชญาชีวิต Philosophy of Life
2559 1 712-520 โภชนศาสตร์ Nutrition Sciences
2559 1 721-231 เคมีอินทรีย์ 1 Principle of Organic Chemistry
2559 1 721-331 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Natural Product Chemistry
2559 1 721-371 โครงงานพิเศษ Special Project
2559 1 721-484 การกำจัดของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย Industrial and Hazardous Waste
2559 1 721-511 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Instrumental Analysis
2559 1 722-271 จุลชีววิทยา Microbiology
2559 1 722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา Microbiology Laboratory
2559 1 722-321 เทคนิคทางชีววิทยา Biological Techniques
2559 1 722-346 สรีรวิทยาของสัตว์ Animal physiology
2559 1 722-348 วิวัฒนาการของสัตว์ Animal evolution
2559 1 722-351 นิเวศวิทยา Ecology
2559 1 722-352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา Ecology Laboratory
2559 1 722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม Industrial Microbiology
2559 1 722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ Molecular
2559 1 722-422 - Marine Invertebrate Laboratory
2559 1 722-441 - Marine Invertebrate
2559 1 722-445 เนื้อเยื่อสัตว์ histology
2559 1 722-451 การจัดการระบบนิเวศ Ecosystem Management
2559 1 723-111 ฟสิกสทั่วไป 1 General Physics I)
2559 1 723-112 ฟสิกสทั่วไป 2 General Physics II
2559 1 723-221 กลศาสตร์ Mechanics 1
2559 1 723-222 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ Heat and Thermodynamics
2559 1 723-241 ฟิสิกส์แผนใหม่ Modern Physics
2559 1 723-251 อนาลอก อิเลคทรอนิกส Analog Electronics
2559 1 723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ Mathematical Physics I
2559 1 723-321 กลศาสตร์ 2 Mechanics 2
2559 1 723-331 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 Electricity and magnetism I
2559 1 723-343 - Applied Nuclear Physics
2559 1 723-352 ภาษาโปรแกรมสําหรับนักฟิสิกส์ Programming Language for Physicists
2559 1 723-371 - Geophysics
2559 1 723-383 ดาราศาสตรอิสลาม Islamic Astronomy
2559 1 723-461 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ Rheology of Polymer
2559 1 723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ PHYSICS PROBLEM
2559 1 723-486 สัมมนาฟิสิกส์ Physics Seminar
2559 1 724-210 วิทยาศาสตร์โลก Earth science
2559 1 724-313 วิทยาศาสตร์กายภาพ I Physical science I
2559 1 724-314 วิทยาศาสตร์กายภาค II Physical Science II
2559 1 724-335 การจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management
2559 1 724-424 วิทยาศาสตร์บรรยากาศ Atmospheric science
2559 1 724-442 สัมมนา Seminar
2559 1 730-121 เทคโนโลยีการประมงเบื้องต้น Introduction to Fishery Technology
2559 1 730-311 การขยายพันธุ์ปลา Fish Breeding
2559 1 730-351 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 1 Processing of Fishery Products I
2559 1 730-355 เคมีอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ประมง Food Chemistry for Fishery Produc
2559 1 730-491 สัมมนา Seminar
2559 1 732-151 หลักการผลิตสัตว์ Principles of Animal Production)
2559 1 732-251 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง Physiology and Anatomy of Farm Animals
2559 1 732-252 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง Physiology and Anatomy of Farm Animals Laboratory
2559 1 732-262 อาหารและการให้อาหารสัตว์ Feed and Feeding
2559 1 732-321 หลักการพืชสวน Principles of Horticulture
2559 1 732-332 โรคพืชวิทยา Plant Pathology
2559 1 732-341 วิศวกรรมการเกษตร Agricultural Engineering
2559 1 732-344 เรือนเพาะชำและการจัดการ Plant Nursery and Management
2559 1 732-351 การผลิตโคเนื้อ Beef Production
2559 1 732-352 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก Small Ruminant Production
2559 1 732-441 เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน Soilless Culture Technology
2559 1 732-481 เศรษฐศาสตร์เกษตร Agricultural-Economics
2559 1 746-223 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ Mathematical Logic
2559 1 746-225 หลักคณิตศาสตร์ Principles of Mathematics
2559 1 746-343 การวิเคราะห์เวกเตอร์ Vector Analysis
2559 1 748-001 เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
2559 1 761-215 อารยธรรมอิสลาม Islamic Civilization
2559 1 761-217 กลุ่มแนวคิดในอิสลาม Sectarian Thoughts in Islam
2559 1 761-322 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาอิสลาม I Research Methodology in Islamic Studies I
2559 1 761-331 เพศสภาวะในอิสลาม Gender Issues in Islam
2559 1 763-210 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 Microeconomics I
2559 1 765-307 ความสัมพันธระหวางกลุมประเทศตะวันออกกลางกับประเทศไทย Relations between Middle East Countries and Thailand
2559 1 765-308 ความสัมพันธ์อาหรับ-อิสราเอล Arab-Israel Relation
2559 1 765-310 วิธีวิทยาการวิจัย Research Methodology
2559 1 765-314 การแปลอาหรับขั้นพื้นฐาน Elementary Arabic Translatio
2559 1 765-328 ลัทธิจักรวรรดินิยมยุโรปในตะวันออกกลาง European Imperialism in the Middle East
2559 1 765-335 การศึกษาในตะวันออกกลาง Education in Middle East
2559 1 765-342 วรรณกรรมอาหรับสมัยใหมในบริบททางสังคม Modern Arabic Literature in its Social Context
2559 1 765-411 สัมมนาตะวันออกกลางศึกษา Seminar on Middle East Studie
2559 1 765-412 ภาคนิพนธ์ Senior Project
2559 1 870-100 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น Basic communication
2559 1 870-300 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 English for Fun 2
2559 1 870-315 การสื่อข่าวเพื่อสันติภาพและคลี่คลายความขัดแย้ง Peace and Conflict Resolution Journalism
2559 1 910-202
2559 1 910-202
2559 1 910-406
2559 1 911-101 วาดเส้น1 Drawing 1
2559 1 911-102 องค์ประกอบศิลป์ 1 Art Composition I
2559 1 911-205 วาดเส้น 3 Drawing 3
2559 1 911-207 จิตรกรรม 1 Painting 1
2559 1 911-208 ประติมากรรม 1 Sculpture 1
2559 1 913-216
2559 1 913-318 คอมพิวเตอร์เพื่อศิลปะประยุกต์ 2
2559 1 913-330
2559 1 913-334
2559 1 914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย Thai culture and Art
2559 1 993-221 กฎหมายและจริยศาสตร์กับการพยาบาล Laws and Ethics in Nursing
2559 1 993-323 การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก Pediatric Nursing
2559 2
2559 2 262-402 การจัดการเรียนรู้และการสอนเฉพาะสาขา Learning and Instruction Management in Specific Area
2559 2 266-111 ศิลปศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 1 Art Education for elementary School Teachers I
2559 2 266-220
2559 2 266-312 สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา Learning Media in Elementary Schools
2559 2 266-317 พื้นฐานการบริการสังคม Basic Principles of Social Services
2559 2 266-411 นวัตกรรมการศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา Educational Innovations for Elementary School Teachers
2559 2 266-423 คุณภาพชีวิตสำหรับครู Quality of Life for Teachers
2559 2 281-101 พลศึกษาในชีวิตประจำวัน Physical Education in Daily Life
2559 2 281-176 ผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership
2559 2 281-202 ค่ายพักแรม Camping
2559 2 281-207 บาสเกตบอล Basketball
2559 2 281-210 แฮนด์บอล Handball
2559 2 281-220 เปตอง Petongue
2559 2 281-437 สัมมนาและวิจัยทางพลศึกษา Seminar and Research of Physical Education
2559 2 417-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2 English for International Students Program II
2559 2 417-003 การอ่านเชิงวิชาการ Academic Reading
2559 2 417-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ English Reading and Writing
2559 2 417-111 โครงสร้างภาษาอังกฤษ English Structure
2559 2 417-131 สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ Practical Phonetics
2559 2 417-191 พัฒนาการอ่าน Reading Development
2559 2 417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ English Edutainment
2559 2 417-213 Composition Writing
2559 2 417-214 ทักษะการอ่าน Reading Skills
2559 2 417-215 การฟังเพื่อความเข้าใจ Listening Comprehension
2559 2 417-222 วรรณคดีวิจักษ์ Literary Appreciation
2559 2 417-313 การเขียนเชิงอรรถาธิบายและโต้แย้ง Expository and Argumentative Writing
2559 2 417-323 เรื่องสั้น Short Stories
2559 2 417-333 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ Applied Linguistics
2559 2 417-351 Business Writing
2559 2 417-353 English-for-Hotel-Services
2559 2 418-002 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2 Basic French II
2559 2 418-102 ภาษาฝรั่งเศส 2 French II
2559 2 418-212 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 2 Conversational French II
2559 2 418-222 การอ่านภาษาฝรั่งเศส 2 French Reading II
2559 2 418-231 เรียงความภาษาฝรั่งเศส 1 French Composition I
2559 2 418-361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมฝรั่งเศส Introduction to French Literature
2559 2 418-371 ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส 1 History of French I
2559 2 418-382 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2 French for Tourism II
2559 2 419-101 German I
2559 2 419-102 German II
2559 2 419-202 German IV
2559 2 419-213 Listening-Speaking I
2559 2 419-222 Reading II
2559 2 419-224 การเขียน 1 writing-1
2559 2 419-252 Introduction to German Linguistics
2559 2 419-302 German 6
2559 2 419-315 Listening –Speaking III
2559 2 419-316 Listening –Speaking III
2559 2 419-343 Germany Today
2559 2 419-346 German Language and Culture from Films
2559 2 419-463 German for Tourism II
2559 2 419-471 Senior Project
2559 2 722-241 สัตววิทยาทั่วไป General Zoology
2559 2 722-242 ปฏิบัติสัตววิทยา General Zoology Laboratory
2559 2 766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องต้น Introduction to Fiqh
2559 2 766-205 อัลกุรอานที่เกี่ยวกับกฎหมาย Qur’anic Verses Bearing on Law
2559 2 766-322 หลักการลงทุนในอิสลาม 3 Fiqh almuamalat 3
2559 2 766-419 ซิยาซะฮ์ ชัรอียะฮ์ Siyasah Shariyah
2559 2 870-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน 2 English for Mass Communication 2
2559 2 871-223 วิดีโอและออดิโอสำหรับมัลติมีเดีย Video and Audio for Multimedia
2559 2 871-310 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human Computer Interaction
2559 2 871-318 การบริหารและจัดการระบบ System Administration and Management
2559 2 911-213
2559 2 911-217
2559 2 911-320
2559 2 911-323
2559 2 911-324
2559 2 911-331
2559 2 911-442
2559 2 913-207
2559 2 913-215
2559 2 913-216
2559 2 913-218
2559 2 913-323
2559 2 913-327
2559 2 913-330 วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ Southern Local Cultures
2559 2 913-334
2559 2 913-439 สัมมนาศิลปะประยุกต์ Seminar in Applied Art
2559 2 913-441
2559 2 913-443 การเขียนภาพดอกไม้ Flower Painting
2559 2 993-121 มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล Conceptual Basis of Nursing
2559 3 281-220 เปตอง Petongue
2559 3 281-225 เทควันโด Taekwondo
2559 3 281-440 การฝึกปฏิบัติงานด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา Practicum of Physical Education