รายชื่อวิชา

ปีการศึกษา     2558 (45.31%)    2559 (44.83%)    2560 (0.00%)    2563 (%)    
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 196-201 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษารัฐศาสตร์ English for Political Science Study
2559 1 196-202 รัฐศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Political Science
2559 1 196-203 ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง Political Theory and Philosophy
2559 1 196-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย Introduction to Law
2559 1 196-209 ทฤษฎีการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ Decentralization Theory and Comparative Local Government
2559 1 196-210 สิทธิมนุษยชนศึกษา Human Rights Studies
2559 1 196-212 ประมวลกฎหมายอาญา Criminal Code
2559 1 196-216 องค์การระหว่างประเทศ International Organizations
2559 1 196-217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติราชการของไทย Introduction to Thai Bureaucratic Procedures
2559 1 196-220 อิสลามกับการเมือง Islam and Politics
2559 1 196-301 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง Constitution and Political Institutions
2559 1 196-302 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ Political Science Research Methodology
2559 1 196-303 การเมืองภาคประชาชน People’s Political Movements
2559 1 196-304 กฎหมายปกครอง Administrative Law
2559 1 196-306 การเมืองเปรียบเทียบ Comparative Politics
2559 1 196-308 ระบอบประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัฒน์ Democratic Regime in Globalization
2559 1 196-310 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Law of Criminal Procedure
2559 1 196-316 การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ Politics and Government of South Asian Countries
2559 1 196-318 กฎหมายระหว่างประเทศ nternational Law
2559 1 196-330 แนวคิดการก่อการร้ายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Concepts of Terrorism in International Relations
2559 1 196-338 ทฤษฎีองค์การสาธารณะและธรรมาภิบาล Public Organization Theories and Good Governance
2559 1 196-339 นโยบายการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม Natural Resource Management and Environment Policies
2559 1 196-341 นโยบายและการบริหารการคลังและงบประมาณ (Policy and Management of Public Finance and Budgeting
2559 1 196-343 นโยบายและการบริหารจัดการชายแดน Borders Policy and Administration
2559 1 196-344 นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ Public Human Resource Planning and Policy Making
2559 1 196-347 นโยบายเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาคใต้ Economic Policies in the South
2559 1 196-352 การวิจัยเกี่ยวกับสังคมชายแดนและกิจการระหว่างประเทศ Research on Borderland and International Affairs
2559 1 196-402 สัมมนาปัญหาการเมืองไทย Seminar on Politics of Thailand
2559 1 196-403 การวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง Research on Politics and Government
2559 1 196-404 สัมมนาปัญหาการปกครองท้องถิ่น และวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Seminar on Issues of Local Government and Culture in Southern Border Provinces
2559 1 196-405 การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Research on Problems of Local Government in Southern Border Provinces
2559 1 196-406 กฎหมายลักษณะพยาน Law of Evidence
2559 1 196-416 สัมมนาประเด็นการเมืองระหวางประเทศ Seminar on the Issues of International Politics
2559 1 196-417 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ National Security Policy on Southern Border Provinces
2559 1 196-420 การจัดการในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม Managing in a Multicultural Society)
2559 1 196-426 สัมมนาปัญหานโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้ Seminar on Public Policy Problems in Southern Border Provinces
2559 1 196-430 แนวคิดและทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Theory of International Relations)
2559 1 196-431 พิธีการทางการทูต Diplomatic Protocol
2559 1 196-432 การศึกษาในหัวข้อพิเศษ Study on Selected Issues
2559 1 260-500 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหารการศึกษา English for Educational Administrators
2559 1 260-622 สารนิพนธ์ Minor Thesis
2559 1 261-101 - (Foundation of Education)
2559 1 261-201 ทักษะการคิด -
2559 1 261-301 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
2559 1 261-304 ภาษาไทยสำหรับครู (Thai Language for teachers )
2559 1 261-403 ความเป็นครู (Teachership)
2559 1 262-301 การศึกษาพิเศษ Special Education
2559 1 262-302 การศึกษาในพหุวัฒนธรรม Multicultural Education
2559 1 262-304 การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self- Directed Learning
2559 1 262-601 สัมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา 3 Seminar in Science Education III
2559 1 263-211 - Electronic Portfolio for Education
2559 1 263-424 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers
2559 1 263-602 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Research in Educational Technology and Communications
2559 1 263-620 ภาษาอังกฤษในระเบียบวินัยเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร English in the Discipline of Educational Technology & Communications
2559 1 263-712 การออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง E-Learning Design and Development
2559 1 264-102 ทักษะชีวิต ( Life skills )
2559 1 264-210 การพัฒนาศักยภาพแห่งตน -
2559 1 266-112 พลศึกษาสาหรับครูประถมศึกษา 1 Physical Education for Elementary School Teachers I
2559 1 266-221 นาฏศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา 1 -
2559 1 266-312 สื่่อการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา Learning Media in Elementary Schools
2559 1 266-314 การศึกษาและพัฒนาแบบเรียน Textbook Study and Developmen
2559 1 270-601 สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรและองค์การกิจกรรมการเรียนรู้ 3 Seminar in Curriculum Development and Organization of Learning Activities III
2559 1 276-101 โพลและการสำรวจของคนรุ่นใหม่ ( Polls and surveys of the new generation)
2559 1 276-330 ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา Theories of Educational Measurement and Evaluation
2559 1 276-501 วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยทางการศึกษา (Statistical Methods for Educational Research)
2559 1 276-601 วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยทางการศึกษา (Statistical Methods for Educational Research)
2559 1 276-602 ทฤษฎีการวัด (Measurement Theory)
2559 1 276-603 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา -
2559 1 276-616 - Multivariate Analysis for ิ Educational Research
2559 1 281-137 ประวัติ และปรัชญาทางพลศึกษา History, Philosophy and Ethics of Physical education
2559 1 281-231 ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี (Unit Leader of Boy Scouts and Girl Guides )
2559 1 281-236 สรีรววิทยาการออกกำลังกาย Physiology of Exercise
2559 1 281-259 ทักษะและวิธีการสอนเซปักตะกร้อ (Sepak Takraw Skills and Teaching Methodes)
2559 1 281-601 สัมมนาเกี่ยวกับพลศึกษา 3 Seminar in Physical Education 3
2559 1 282-104 เพศศึกษา Sex Education
2559 1 282-106 กายวิภาคศาสตร์ Anatomy
2559 1 282-202 การพูดในที่ชุมชนสำหรับนักสุขศึกษา Public Speaking for Health Education
2559 1 282-206 วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา Microbiology and Parasitology
2559 1 282-209 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ Health Counseling
2559 1 282-339 ชีวสถิติเบื้องต้น Introduction to Biostatistics
2559 1 282-601 สัมมนาเกี่ยวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ 3 Seminar in Health Promotion III
2559 1 286-500 ภาษาอังกฤษสำหรับจิตวิทยา English for Psychology
2559 1 286-502 - Advanced Theories of Counseling
2559 1 286-503 หลักการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม Principle of Group Counseling
2559 1 286-504 การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางจิตวิทยา Special topics
2559 1 286-512 การประเมินทางการปรึกษา Assessment in Counseling
2559 1 299-103 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (Science, Technology and Society)
2559 1 411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร Language, Thought and Communication
2559 1 411-104 ภาษาไทยมาตรฐาน Standard Thai
2559 1 411-112 พัฒนาการอ่านและการเขียน Development, reading and writing
2559 1 411-211 การเขียนสารคดี Documentary writing
2559 1 411-212 การพูดเชิงวิชาการ Speaking in Academic
2559 1 411-221 ภาษากับวัฒนธรรม Language and culture
2559 1 411-222 สรวิทยา Phonology
2559 1 411-224 ภาษาไทยในสื่อมวลชน Thai Language in Mass Media
2559 1 411-311 การเขียนบันเทิงคดี Fiction Writing
2559 1 411-324 วิธีการสอนการฟัง-การพูดภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ Teaching of Listening and Speaking Thai for Foreign Students
2559 1 411-341 วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น Introduction to Literary Criticism
2559 1 411-343 นิพนธ์กวีสมัยอยุธยา Poets’ Works in Ayudhaya Period
2559 1 411-344 วรรณคดีการละคร Drama
2559 1 411-346 คติชนวิทยา Folklore
2559 1 411-411 วิธีการสอนการฟัง-การพูดภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ Teaching of Listening and Speaking Thai for Foreign Students
2559 1 411-414 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน Writing for Mass Communication
2559 1 411-418 Special Topic Development การพัฒนาหัวข้อการศึกษาอิสระ
2559 1 411-421 อรรถศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Semantics
2559 1 411-433 นิพนธ์กวีสมัยรัชกาลที่ 5-6 Poets’ Works in the Reigns of King Rama V to VI
2559 1 411-441 วรรณคดีแบบฉบับ Thai Classics
2559 1 411-443 วรรณคดีนิยาย Romance
2559 1 411-444 วรรณกรรมแปล Thai Translations of Foreign Literary Works
2559 1 411-521 ทฤษฎีวรรณคดี -
2559 1 411-541 การเขียนกับการสื่อสาร Written Language and communication
2559 1 411-612 ภาษาศาสตรสังคม Sociolinguistics
2559 1 411-793 วิทยานิพนธ์ Thesis
2559 1 411-794 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต Seminar in Ongoing Thesis
2559 1 412-111 ภาษาจีนชั้นต้น 1 Basic Chinese I
2559 1 412-221 การฟัง-พูดภาษาจีน 1 (Chinese Listening-Speaking I)
2559 1 412-223 การอ่านภาษาจีน 1 Chinese Reading I
2559 1 412-251 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน Introduction to China
2559 1 412-322 การเขียนภาษาจีน 1 Chinese Writing I
2559 1 412-462 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (Chinese for Hotel Services)
2559 1 412-465 การสอนภาษาจีน Chinese Teaching
2559 1 413-231 โครงสร้างภาษามลายู Malay Structure I
2559 1 413-311 ภาษามลายู Malay V
2559 1 413-331 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น Introduction to Malay Linguistics
2559 1 413-352 ภาษามาเลย์เพื่อการท่องเที่ยว Malay for Tourism
2559 1 413-362 บทกวีมาเลย์ Malay Poetry
2559 1 413-451 ภาษามลายูถิ่น Dialects of Malay
2559 1 413-461 สำนวนภาษามลายูและสุภาษิต Malay Idioms and Proverbs
2559 1 414-214 หลักภาษาอาหรับ 2 Arabic Grammar II
2559 1 414-215 อาหรับ II Arabic II
2559 1 414-337 การเขียนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ 2 Business Arabic Writing II
2559 1 414-351 ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับเบื้องต้น Introduction to Arabic Linguistics
2559 1 414-354 วัฒนธรรมอาหรับ Arab Culture
2559 1 414-366 ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว Arabic for Tourism)
2559 1 414-442 การแปลภาษาไทย-อาหรับ Thai - Arabic Translation
2559 1 414-444 การแปลภาษาอาหรับเชิงธุรกิจ 1 Business Arabic Translation I
2559 1 415-191 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 Elementary Japanese I
2559 1 415-323 การเขียนเพื่อการสื่อสาร I Writing for Communication I
2559 1 415-341 ญี่ปุ่นศึกษา Japanese Studies
2559 1 415-461 การแปล 1 Translation I
2559 1 417-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ English Listening and Speaking
2559 1 417-203 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ English Academic Reading
2559 1 417-211 การสนทนาภาษาอังกฤษ ( English Conversation )
2559 1 417-212 การเขียนอนุเฉท Paragraph Writing
2559 1 417-312 ไวยากรณประยุกต Applied Grammar
2559 1 417-313 การเขียนเชิงอรรถาธิบายและโต้แย้ง Expository and Argumentative Writin
2559 1 417-314 Analytical Reading
2559 1 417-321 Major English and American Literary Works
2559 1 417-325 ร้อยแก้ว Prose
2559 1 417-326 กวีนิพนธ์ Poetry
2559 1 417-331 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Introduction to Language
2559 1 417-341 การแปลเบื้องต้น Introduction to Translation
2559 1 417-373 สหรัฐอเมริกาจากภาพยนตร์ America through Its Movies
2559 1 417-411 Public Speaking การพูดในที่ชุมชน
2559 1 417-501 English for Graduate Studies I
2559 1 418-001 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป 1 General French I
2559 1 418-101 ภาษาฝรั่งเศส 1 French I
2559 1 418-203 ภาษาฝรั่งเศส 3 French III
2559 1 418-211 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 1 Conversational French I
2559 1 418-241 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส French Phonetics
2559 1 418-305 ภาษาฝรั่งเศส 5 French V
2559 1 418-313 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 3 Conversational French III
2559 1 418-351 การแปลภาษาฝรั่งเศส 1 French Translation 1
2559 1 418-381 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1 French for Tourism I
2559 1 418-483 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 1 Business French I
2559 1 419-101 ภาษาเยอรมัน 1 German I
2559 1 419-201 ภาษาเยอรมัน 2 German III
2559 1 419-221 Reading I
2559 1 419-251 German Phonetics
2559 1 419-301 German V
2559 1 419-311 ฟัง - พูด II Listening –Speaking II
2559 1 419-322 การเขียน 2 writing-2
2559 1 419-341 German Speakers and Their Cultures
2559 1 419-342 Introduction to German Literature
2559 1 419-462 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว 1
2559 1 419-464 German for Business
2559 1 425-201 สังเขปประวัติศาสตร์ไทย Brief History of Thailand
2559 1 426-101 สิ่ิ่งแวดล้อมและสังคม Environmental and Society
2559 1 426-201 ธรณีวิทยา Geology
2559 1 426-202 คอมพิวเตอร์ในวิชาภูมิศาสตร์ Computer in geography
2559 1 426-301 การสำรวจทางภูมิศาสตร์ Geographical Survey
2559 1 426-311 การเขียนแผนที่ Cartography
2559 1 426-313 หลักการของการรับรู้จากระยะไกล Principles of Remote Sensing
2559 1 426-316 ระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ Geographic Database Systems
2559 1 426-331 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ Geography of Southern of Thailand
2559 1 426-341 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเบื้องต้น Introduction to Geography of Tourism
2559 1 426-351 ภูมิศาสตร์นันทนาการ Recreational Geography
2559 1 426-412 ประวัติและปรัชญาภูมิศาสตร์ History and Philosophy of Geography
2559 1 426-431 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของโลก World Regional Geography
2559 1 426-466 การวิเคราะห์และแบบจำลองเชิงพื้นที่ Spatial Analysis and Models
2559 1 427-103 มนุษย์กับสังคม Man and Society
2559 1 427-218 มานุษยวิทยานิติวิทยาศาสตร์ Forensic Anthropology
2559 1 427-301 ปัญหาสังคม Social Problems
2559 1 427-302 ระเบียบวิธีวิจัยทาง สังคมศาสตร์ Social Science Research Methodology
2559 1 427-303 ทฤษฎีมานุษยวิทยา Anthropological Theory
2559 1 427-304 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา Sociological Theory)
2559 1 427-325 เพศสถานะศึกษาในสังคม Gender Studies in Society
2559 1 427-383 การมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาสังคม People’s Participation in Social Development
2559 1 427-402 ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ practicum in social research)
2559 1 427-421 สังคมวิทยาการแพทย์ Medical Sociology
2559 1 427-424 จิตวิทยาสังคม Social Psychology
2559 1 428-201 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น INTRODUCTION TO ECONOMICS
2559 1 428-295 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม Sufficiency Economy and Social Development
2559 1 428-381 ระเบียบวิธีวิจัยในการพัฒนาสังคม 1 (Research Methodology in Social Development I)
2559 1 428-394 การพัฒนาพหุสังคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Plural Society Development in AEC
2559 1 428-404 สันติศึกษากับการพัฒนา Peace Studies and Development
2559 1 428-493 ชายแดนศึกษา Border Studies
2559 1 428-494 การศึกษากับการพัฒนาสังคม Education and Social Development
2559 1 428-514 สัมมนาการบริหารการพัฒนาสังคม Seminar in Social Development Administration
2559 1 428-522 จริยธรรมการพัฒนา Ethics and Development
2559 1 428-523 พหุสังคมกับการบริหารการพัฒนา Pluralistic Society and Development Administration
2559 1 428-625 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน Thai-ASEAN Relations
2559 1 428-692 วิทยานิพนธ์ (แผนก. แบบ ก.2) Thesis
2559 1 428-693 - Minor Thesis
2559 1 434-211 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค II Microeconomics Theory II
2559 1 434-212 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 Macroeconomic Theory II
2559 1 434-311 เศรษฐมิติเบื้องต้น Introduction to Econometrics
2559 1 434-312 เศรษฐศาสตรสาธารณะ Public Economics
2559 1 434-313 คอมพิวเตอร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ Computer for economist
2559 1 434-321 นโยบายเศรษฐศาสตร์และการวางแผน Economic Policy and Planning
2559 1 434-322 นโยบายสาธารณะและการพัฒนา Public Policy and Development
2559 1 434-331 เศรษฐกิจสังคมอาเซียน ASEAN Socio-economic
2559 1 434-332 โลกาภิวัตนและการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน Globalization and ASEAN Economic Development
2559 1 434-333 อาเซียนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ASEAN and Human Resources Development
2559 1 434-341 เศรษฐศาสตร์การจัดการ Managerial Economics
2559 1 434-344 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ Cooperative Economics
2559 1 434-347 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง Regional and Urban Economics
2559 1 434-411 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ Seminar in Economics
2559 1 434-412 การศึกษาอิสระ Independent Study
2559 1 434-421 การประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา Social and Environment Impact Assessment of Development Project)
2559 1 434-431 เศรษฐกิจการเมืองอาเซียน ASEAN Political Economy
2559 1 437-322 ปรัชญาปฏิบัตินิยม Pragmatism
2559 1 437-324 ปรัชญาการศึกษา Philosophy of Education
2559 1 437-328 ปรัชญาการเมือง Philosophy of Politics
2559 1 437-421 เทววิทยาอียิปต์และกรีก Egypt-Greek Theology
2559 1 437-424 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ Philosophy of Science
2559 1 437-425 อัตถิภาวนิยม Existentialism
2559 1 438-221 พุทธศาสนาเถรวาท Theravada Buddhism
2559 1 438-411 สัมมนาปัญหาปรัชญาและศาสนา (Seminar on Philosophical and Religious Issues)
2559 1 441-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น Introduction to Microeconomics
2559 1 441-213 การจัดการทรัพยากมนุษย์ Human Resource Management
2559 1 441-214 หลักการบัญชี Principles of Accounting
2559 1 441-215 การตลาด Marketing
2559 1 441-311 สถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช้ Business Statistics and Application
2559 1 441-313 การภาษีอากร Taxation
2559 1 441-321 การวางแผน สรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Planning, Recruitment and Selection
2559 1 441-322 การจัดการค่าตอบแทน Compensation Management
2559 1 441-341 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ Service Industry Management
2559 1 441-342 การจัดการการท่องเที่ยว Tourism Management
2559 1 441-411 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Business Research Methodology
2559 1 441-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
2559 1 441-421 ภาวะผู้นําและการจูงใจ Leadership and Motivation Techniques
2559 1 441-422 แรงงานสัมพันธ์ Labor Relations
2559 1 441-423 การจัดสวัสดิการและการประกันสังคม Welfare Management and Social Insurance
2559 1 441-424 การพัฒนาองค์การ Organization Development
2559 1 441-425 การพัฒนาทรัพยากมนุษย์เชิงกลยุทธ์ Strategic Human Resource Development
2559 1 441-428 การจัดการทรัพยากมนุษย์ระหว่างประเทศ International Human Resource Management
2559 1 444-101 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น Introduction to Social work
2559 1 444-201 ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ Theory in Social Work
2559 1 444-224 สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ MedicalSocial work
2559 1 444-225 สังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ Social Work for an Elderly Person
2559 1 444-312 สังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชนและครอบครัว Social Work for Child, Youth and Family
2559 1 444-411 สังคมสงเคราะห์สำหรับผู้หญิง Social Work for Women
2559 1 444-412 เพศและงานสังคมสงเคราะห์ Gender and Social Work
2559 1 473-101 ปรัชญาชีวิต Philosophy of Life
2559 1 712-151 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบื้องต้น Introduction to Food Science and Nutrition
2559 1 712-343 จุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณท์อาหาร (Microbial for Food Products)
2559 1 712-354 วิศวกรรมอาหาร Food Engineering
2559 1 712-355 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร Food Engineering Laboratory
2559 1 712-356 การแปรรูปอาหาร 2 Food Processing II
2559 1 712-357 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร2 Food Processing Laboratory II
2559 1 712-413 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ English for Food Science and Nutrition
2559 1 712-461 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร อาหาร Food Packaging Technology
2559 1 712-477 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร Food Products Development
2559 1 712-492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ Seminar in Food Science and Nutrition
2559 1 712-493 โครงร่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ Research Proposal in Food Science and Nutrition
2559 1 712-494 การวิจัยทางวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ Research Project in Food Science and Nutrition)
2559 1 712-520 โภชนศาสตร์ Nutrition Sciences
2559 1 718-313 โภชนาการมนุษย Human Nutrition
2559 1 718-462 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ Herbs for Health
2559 1 721-221 - Inorganic Chemistry I
2559 1 721-222 - Inorganic Chemistry Laboratory (กลุ่ม 1)
2559 1 721-231 เคมีอินทรีย์ 1 Principle of Organic Chemistry
2559 1 721-232 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I)
2559 1 721-251 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)
2559 1 721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry Laboratory
2559 1 721-281 - Chemical Industrial Processes
2559 1 721-331 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Natural Product Chemistry
2559 1 721-341 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)
2559 1 721-371 โครงงานพิเศษ Special Project
2559 1 721-484 การกำจัดของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย Industrial and Hazardous Waste
2559 1 721-511 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Instrumental Analysis
2559 1 721-581 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี Research Methodology in Chemistry
2559 1 722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)
2559 1 722-113 ปฎิบัติการชีววิทยา Biology laboratory
2559 1 722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป ( General Botany )
2559 1 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป ( General Botany Laboratory )
2559 1 722-271 จุลชีววิทยา Microbiology
2559 1 722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา Microbiology Laboratory
2559 1 722-321 เทคนิคทางชีววิทยา Biological Techniques
2559 1 722-346 สรีรวิทยาของสัตว์ Animal physiology
2559 1 722-348 วิวัฒนาการของสัตว์ Animal evolution
2559 1 722-351 นิเวศวิทยา Ecology
2559 1 722-352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา Ecology Laboratory
2559 1 722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม Industrial Microbiology
2559 1 722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ Molecular
2559 1 722-422 - Marine Invertebrate Laboratory
2559 1 722-441 - Marine Invertebrate
2559 1 722-445 เนื้อเยื่อสัตว์ histology
2559 1 722-451 การจัดการระบบนิเวศ Ecosystem Management
2559 1 722-513 ระเบียบวิธีการวิจัย Research Methodology
2559 1 722-541 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย Algal Biotechnology
2559 1 722-571 จุลินทรีย์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ (Environmental Microbiology and Biotechnology)
2559 1 722-591 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1 Seminar in Applied Biology I
2559 1 723-111 ฟสิกสทั่วไป 1 General Physics I)
2559 1 723-112 ฟสิกสทั่วไป 2 General Physics II
2559 1 723-211 ปฎิบัติการฟิสิกส์1 (General Physics Laboratory I)
2559 1 723-221 กลศาสตร์ Mechanics 1
2559 1 723-222 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ Heat and Thermodynamics
2559 1 723-241 ฟิสิกส์แผนใหม่ Modern Physics
2559 1 723-251 อนาลอก อิเลคทรอนิกส Analog Electronics
2559 1 723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ Mathematical Physics I
2559 1 723-321 กลศาสตร์ 2 Mechanics 2
2559 1 723-331 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 Electricity and magnetism I
2559 1 723-343 - Applied Nuclear Physics
2559 1 723-352 ภาษาโปรแกรมสําหรับนักฟิสิกส์ Programming Language for Physicists
2559 1 723-371 - Geophysics
2559 1 723-383 ดาราศาสตรอิสลาม Islamic Astronomy
2559 1 723-461 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ Rheology of Polymer
2559 1 723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ PHYSICS PROBLEM
2559 1 723-486 สัมมนาฟิสิกส์ Physics Seminar
2559 1 723-502 สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง Mechanical Properties of Plastics and Rubber
2559 1 724-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in Daily Life)
2559 1 724-210 วิทยาศาสตร์โลก Earth science
2559 1 724-313 วิทยาศาสตร์กายภาพ I Physical science I
2559 1 724-314 วิทยาศาสตร์กายภาค II Physical Science II
2559 1 724-329 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environmental Conservation
2559 1 724-330 การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ Effective Energy Management
2559 1 724-335 การจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management
2559 1 724-424 วิทยาศาสตร์บรรยากาศ Atmospheric science
2559 1 724-442 สัมมนา Seminar
2559 1 730-121 เทคโนโลยีการประมงเบื้องต้น Introduction to Fishery Technology
2559 1 730-311 การขยายพันธุ์ปลา Fish Breeding
2559 1 730-351 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 1 Processing of Fishery Products I
2559 1 730-355 เคมีอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ประมง Food Chemistry for Fishery Produc
2559 1 730-491 สัมมนา Seminar
2559 1 730-514 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย Algal Biotechnology
2559 1 730-523 หัวข้อเลือกสรรทาง ด้านเทคโนโลยีการประมง Selected Topics in Fishery Technology
2559 1 732-151 หลักการผลิตสัตว์ Principles of Animal Production)
2559 1 732-251 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง Physiology and Anatomy of Farm Animals
2559 1 732-252 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง Physiology and Anatomy of Farm Animals Laboratory
2559 1 732-262 อาหารและการให้อาหารสัตว์ Feed and Feeding
2559 1 732-321 หลักการพืชสวน Principles of Horticulture
2559 1 732-332 โรคพืชวิทยา Plant Pathology
2559 1 732-341 วิศวกรรมการเกษตร Agricultural Engineering
2559 1 732-344 เรือนเพาะชำและการจัดการ Plant Nursery and Management
2559 1 732-351 การผลิตโคเนื้อ Beef Production
2559 1 732-352 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก Small Ruminant Production
2559 1 732-441 เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน Soilless Culture Technology
2559 1 732-481 เศรษฐศาสตร์เกษตร Agricultural-Economics
2559 1 746-223 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ Mathematical Logic
2559 1 746-224 ทฤษฎีเซต Set Theory
2559 1 746-225 หลักคณิตศาสตร์ Principles of Mathematics
2559 1 746-242 สมการเชิงอนุพันธ์ -
2559 1 746-343 การวิเคราะห์เวกเตอร์ Vector Analysis
2559 1 746-511 คณิตวิเคราะห์ mathematical Analysis
2559 1 746-541 วิเคราะห์เชิงตัวเลข Numerical Analysis
2559 1 747-511 การออกแบบงานวิจัย Research Design
2559 1 747-516 หัวข้อพิเศษ Special Topics
2559 1 747-521 สถิติสำหรับงานวิจัย Statistics for Research
2559 1 747-670 วิทยานิพนธ์แบบ 1.1 Thesis
2559 1 748-001 เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
2559 1 748-511 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สําหรับงานวิจัย Computer Applications in Research
2559 1 761-104 - (Co-curricular Activities)
2559 1 761-215 อารยธรรมอิสลาม Islamic Civilization
2559 1 761-217 กลุ่มแนวคิดในอิสลาม Sectarian Thoughts in Islam
2559 1 761-321 อัลหะดีษ II al-Hadith II
2559 1 761-322 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาอิสลาม I Research Methodology in Islamic Studies I
2559 1 761-331 เพศสภาวะในอิสลาม Gender Issues in Islam
2559 1 762-201 - จิตวิทยาสำหรับครู
2559 1 762-266 จริยธรรมอิสลาม Islamic Ethics
2559 1 763-210 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 Microeconomics I
2559 1 765-307 ความสัมพันธระหวางกลุมประเทศตะวันออกกลางกับประเทศไทย Relations between Middle East Countries and Thailand
2559 1 765-308 ความสัมพันธ์อาหรับ-อิสราเอล Arab-Israel Relation
2559 1 765-310 วิธีวิทยาการวิจัย Research Methodology
2559 1 765-314 การแปลอาหรับขั้นพื้นฐาน Elementary Arabic Translatio
2559 1 765-328 ลัทธิจักรวรรดินิยมยุโรปในตะวันออกกลาง European Imperialism in the Middle East
2559 1 765-329 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางการเมืองของอิสราเอล History and Political Culture of Israel
2559 1 765-335 การศึกษาในตะวันออกกลาง Education in Middle East
2559 1 765-338 วัฒนธรรมตะวันออกกลาง Middle Eastern cultures
2559 1 765-342 วรรณกรรมอาหรับสมัยใหมในบริบททางสังคม Modern Arabic Literature in its Social Context
2559 1 765-411 สัมมนาตะวันออกกลางศึกษา Seminar on Middle East Studie
2559 1 765-412 ภาคนิพนธ์ Senior Project
2559 1 870-100 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น Basic communication
2559 1 870-102 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Communication Arts)
2559 1 870-228 การสื่อสารการแสดง (Performance Communication)
2559 1 870-315 การสื่อข่าวเพื่อสันติภาพและคลี่คลายความขัดแย้ง Peace and Conflict Resolution Journalism
2559 1 870-324 การบริหารงานลูกคาสัมพันธ์ Customer Relations Management
2559 1 871-211 การโปรแกรมคอมพิวเตอร2 computer Programming II
2559 1 871-221 ดิจิทัลกราฟิกและการออกแบบ Digital Graphics and Design
2559 1 871-301 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
2559 1 871-312 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในองค์กร Information System Analysis and Design in Organization
2559 1 871-316 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ Quantitative Analysis in Management
2559 1 871-323 การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ Web Programming and Web Database
2559 1 871-411 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล Computer System and Data Communication Security
2559 1 873-214 นวัตกรรมมัลติมีเดีย Multimedia Innovation
2559 1 873-223 จิตกรรมดิจิทัล Digital Painting
2559 1 873-310 หลักการจัดการธุรกิจและการสื่อสารการตลาด Princip of Business Administration and Marketing Communication
2559 1 873-311 การสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง Advanced Computer Modeling and Simulation
2559 1 873-322 การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Media Produce for Advertising and Public Relation
2559 1 873-323 แอนิเมชันแบบสต็อบโมชัน Stop Motion Animaton
2559 1 873-329 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 Computer Animation II
2559 1 873-410 โครงงานนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ Media Design and Creation Innovation Project
2559 1 873-420 นวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัย Contemporary Design Innovation project
2559 1 910-202
2559 1 910-406
2559 1 911-101 วาดเส้น1 Drawing 1
2559 1 911-102 องค์ประกอบศิลป์ 1 Art Composition I
2559 1 911-205 วาดเส้น 3 Drawing 3
2559 1 911-207 จิตรกรรม 1 Painting 1
2559 1 911-208 ประติมากรรม 1 Sculpture 1
2559 1 911-209 (ภาพพิมพ์1) -
2559 1 912-205 - Make up- Costume Design
2559 1 912-214 นาฏศิลปพื้นเมืองของไทย Thai Folk Performance
2559 1 913-101 วาดเส้นศิลปะประยุกต์ (Drawing for Applied Art I)
2559 1 913-102 การออกแบบ 1 Design I
2559 1 913-327 การออกแบบบาติก ( Batik Design )
2559 1 913-330 วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ (Southern Local Cultures)
2559 1 913-334
2559 1 913-443 (การเขียนภาพดอกไม้) -
2559 1 914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย Thai culture and Art
2559 1 993-123 เทคนิคการพยาบาล Nursing Techniques
2559 1 993-221 กฎหมายและจริยศาสตร์กับการพยาบาล Laws and Ethics in Nursing
2559 1 993-323 การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก Pediatric Nursing
2559 2
2559 2 262-402 การจัดการเรียนรู้และการสอนเฉพาะสาขา Learning and Instruction Management in Specific Area
2559 2 266-111 ศิลปศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 1 Art Education for elementary School Teachers I
2559 2 266-220
2559 2 266-312 สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา Learning Media in Elementary Schools
2559 2 266-317 พื้นฐานการบริการสังคม Basic Principles of Social Services
2559 2 266-411 นวัตกรรมการศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา Educational Innovations for Elementary School Teachers
2559 2 266-423 คุณภาพชีวิตสำหรับครู Quality of Life for Teachers
2559 2 281-101 พลศึกษาในชีวิตประจำวัน Physical Education in Daily Life
2559 2 281-176 ผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership
2559 2 281-202 ค่ายพักแรม Camping
2559 2 281-207 บาสเกตบอล Basketball
2559 2 281-210 แฮนด์บอล Handball
2559 2 281-220 เปตอง Petongue
2559 2 281-437 สัมมนาและวิจัยทางพลศึกษา Seminar and Research of Physical Education
2559 2 417-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2 English for International Students Program II
2559 2 417-003 การอ่านเชิงวิชาการ Academic Reading
2559 2 417-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ English Reading and Writing
2559 2 417-111 โครงสร้างภาษาอังกฤษ English Structure
2559 2 417-131 สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ Practical Phonetics
2559 2 417-191 พัฒนาการอ่าน Reading Development
2559 2 417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ English Edutainment
2559 2 417-213 Composition Writing
2559 2 417-214 ทักษะการอ่าน Reading Skills
2559 2 417-215 การฟังเพื่อความเข้าใจ Listening Comprehension
2559 2 417-222 วรรณคดีวิจักษ์ Literary Appreciation
2559 2 417-313 การเขียนเชิงอรรถาธิบายและโต้แย้ง Expository and Argumentative Writing
2559 2 417-323 เรื่องสั้น Short Stories
2559 2 417-333 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ Applied Linguistics
2559 2 417-351 Business Writing
2559 2 417-353 English-for-Hotel-Services
2559 2 418-002 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2 Basic French II
2559 2 418-102 ภาษาฝรั่งเศส 2 French II
2559 2 418-212 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 2 Conversational French II
2559 2 418-222 การอ่านภาษาฝรั่งเศส 2 French Reading II
2559 2 418-231 เรียงความภาษาฝรั่งเศส 1 French Composition I
2559 2 418-361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมฝรั่งเศส Introduction to French Literature
2559 2 418-371 ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส 1 History of French I
2559 2 418-382 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2 French for Tourism II
2559 2 419-101 German I
2559 2 419-102 German II
2559 2 419-202 German IV
2559 2 419-213 Listening-Speaking I
2559 2 419-222 Reading II
2559 2 419-224 การเขียน 1 writing-1
2559 2 419-252 Introduction to German Linguistics
2559 2 419-302 German 6
2559 2 419-315 Listening –Speaking III
2559 2 419-316 Listening –Speaking III
2559 2 419-343 Germany Today
2559 2 419-346 German Language and Culture from Films
2559 2 419-463 German for Tourism II
2559 2 419-471 Senior Project
2559 2 722-241 สัตววิทยาทั่วไป General Zoology
2559 2 722-242 ปฏิบัติสัตววิทยา General Zoology Laboratory
2559 2 766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องต้น Introduction to Fiqh
2559 2 766-205 อัลกุรอานที่เกี่ยวกับกฎหมาย Qur’anic Verses Bearing on Law
2559 2 766-322 หลักการลงทุนในอิสลาม 3 Fiqh almuamalat 3