คณะศึกษาศาสตร์ (63.26 %)
ภาควิชาการบริหารการศึกษา (60.00 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 260-500 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหารการศึกษา English for Educational Administrators 50.00 % (2/4)
2559 1 260-622 สารนิพนธ์ Minor Thesis 100.0 % (1/1)