มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (64.62 %)
ภาควิชาตะวันออก (0.00 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 415-323 การเขียนเพื่อการสื่อสาร I Writing for Communication I 0.00 % (0/3)