คณะวิทยาการสื่อสาร (64.04 %)
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (76.92 %)