คณะศึกษาศาสตร์ (63.26%)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 260-500 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหารการศึกษา English for Educational Administrators 50.00 % (2/4)
2559 1 260-622 สารนิพนธ์ Minor Thesis 100.0 % (1/1)
2559 1 261-101 - (Foundation of Education) 87.50 % (7/8)
2559 1 261-201 ทักษะการคิด - 92.86 % (13/14)
2559 1 261-301 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 60.00 % (3/5)
2559 1 261-304 ภาษาไทยสำหรับครู (Thai Language for teachers ) 75.00 % (3/4)
2559 1 261-403 ความเป็นครู (Teachership) 100.0 % (5/5)
2559 1 262-301 การศึกษาพิเศษ Special Education 50.00 % (5/10)
2559 1 262-302 การศึกษาในพหุวัฒนธรรม Multicultural Education 33.33 % (1/3)
2559 1 262-304 การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self- Directed Learning 66.67 % (4/6)
2559 1 262-601 สัมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา 3 Seminar in Science Education III 42.86 % (6/14)
2559 1 263-211 - Electronic Portfolio for Education 100.0 % (9/9)
2559 1 263-424 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers 100.0 % (12/12)
2559 1 263-602 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Research in Educational Technology and Communications 58.82 % (30/51)
2559 1 263-620 ภาษาอังกฤษในระเบียบวินัยเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร English in the Discipline of Educational Technology & Communications 100.0 % (3/3)
2559 1 263-712 การออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง E-Learning Design and Development 78.95 % (15/19)
2559 1 264-102 ทักษะชีวิต ( Life skills ) 45.00 % (18/40)
2559 1 264-210 การพัฒนาศักยภาพแห่งตน - 87.50 % (7/8)
2559 1 266-112 พลศึกษาสาหรับครูประถมศึกษา 1 Physical Education for Elementary School Teachers I 44.44 % (8/18)
2559 1 266-221 นาฏศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา 1 - 30.00 % (3/10)
2559 1 266-312 สื่่อการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา Learning Media in Elementary Schools 71.43 % (5/7)
2559 1 266-314 การศึกษาและพัฒนาแบบเรียน Textbook Study and Developmen 100.0 % (10/10)
2559 1 270-601 สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรและองค์การกิจกรรมการเรียนรู้ 3 Seminar in Curriculum Development and Organization of Learning Activities III 75.00 % (3/4)
2559 1 276-101 โพลและการสำรวจของคนรุ่นใหม่ ( Polls and surveys of the new generation) 57.14 % (4/7)
2559 1 276-330 ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา Theories of Educational Measurement and Evaluation 42.86 % (6/14)
2559 1 276-501 วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยทางการศึกษา (Statistical Methods for Educational Research) 88.24 % (15/17)
2559 1 276-601 วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยทางการศึกษา (Statistical Methods for Educational Research) 76.47 % (13/17)
2559 1 276-602 ทฤษฎีการวัด (Measurement Theory) 53.33 % (8/15)
2559 1 276-603 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา - 63.64 % (7/11)
2559 1 276-616 - Multivariate Analysis for ิ Educational Research 0.00 % (0/1)
2559 1 281-137 ประวัติ และปรัชญาทางพลศึกษา History, Philosophy and Ethics of Physical education 100.0 % (2/2)
2559 1 281-231 ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี (Unit Leader of Boy Scouts and Girl Guides ) 25.00 % (1/4)
2559 1 281-236 สรีรววิทยาการออกกำลังกาย Physiology of Exercise 50.00 % (4/8)
2559 1 281-259 ทักษะและวิธีการสอนเซปักตะกร้อ (Sepak Takraw Skills and Teaching Methodes) 14.29 % (1/7)
2559 1 281-601 สัมมนาเกี่ยวกับพลศึกษา 3 Seminar in Physical Education 3 50.00 % (3/6)
2559 1 282-104 เพศศึกษา Sex Education 20.00 % (2/10)
2559 1 282-106 กายวิภาคศาสตร์ Anatomy 40.00 % (8/20)
2559 1 282-202 การพูดในที่ชุมชนสำหรับนักสุขศึกษา Public Speaking for Health Education 0.00 % (0/2)
2559 1 282-206 วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา Microbiology and Parasitology 100.0 % (6/6)
2559 1 282-209 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ Health Counseling 20.00 % (1/5)
2559 1 282-339 ชีวสถิติเบื้องต้น Introduction to Biostatistics 40.00 % (2/5)
2559 1 282-601 สัมมนาเกี่ยวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ 3 Seminar in Health Promotion III 33.33 % (1/3)
2559 1 286-500 ภาษาอังกฤษสำหรับจิตวิทยา English for Psychology 0 % (0/0)
2559 1 286-502 - Advanced Theories of Counseling 83.33 % (10/12)
2559 1 286-503 หลักการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม Principle of Group Counseling 80.77 % (21/26)
2559 1 286-504 การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางจิตวิทยา Special topics 20.00 % (1/5)
2559 1 286-512 การประเมินทางการปรึกษา Assessment in Counseling 68.42 % (13/19)
2559 1 299-103 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (Science, Technology and Society) 33.33 % (1/3)
2559 2 262-402 การจัดการเรียนรู้และการสอนเฉพาะสาขา Learning and Instruction Management in Specific Area 0 % (0/0)
2559 2 266-111 ศิลปศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 1 Art Education for elementary School Teachers I 0 % (0/0)
2559 2 266-220 0 % (0/0)
2559 2 266-312 สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา Learning Media in Elementary Schools 0 % (0/0)
2559 2 266-317 พื้นฐานการบริการสังคม Basic Principles of Social Services 0 % (0/0)
2559 2 266-411 นวัตกรรมการศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา Educational Innovations for Elementary School Teachers 0 % (0/0)
2559 2 266-423 คุณภาพชีวิตสำหรับครู Quality of Life for Teachers 0 % (0/0)
2559 2 281-101 พลศึกษาในชีวิตประจำวัน Physical Education in Daily Life 0 % (0/0)
2559 2 281-176 ผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership 0 % (0/0)
2559 2 281-202 ค่ายพักแรม Camping 0 % (0/0)
2559 2 281-210 แฮนด์บอล Handball 0 % (0/0)
2559 2 281-437 สัมมนาและวิจัยทางพลศึกษา Seminar and Research of Physical Education 0 % (0/0)