คณะศึกษาศาสตร์ (63.26 %)
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (65.43 %)