คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (55.67 %)
ภาควิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (68.83 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 712-151 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบื้องต้น Introduction to Food Science and Nutrition 100.0 % (5/5)
2559 1 712-343 จุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณท์อาหาร (Microbial for Food Products) 85.71 % (6/7)
2559 1 712-354 วิศวกรรมอาหาร Food Engineering 75.00 % (3/4)
2559 1 712-355 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร Food Engineering Laboratory 100.0 % (3/3)
2559 1 712-356 การแปรรูปอาหาร 2 Food Processing II 87.50 % (7/8)
2559 1 712-357 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร2 Food Processing Laboratory II 62.50 % (5/8)
2559 1 712-413 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ English for Food Science and Nutrition 60.00 % (3/5)
2559 1 712-461 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร อาหาร Food Packaging Technology 88.89 % (8/9)
2559 1 712-477 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร Food Products Development 50.00 % (2/4)
2559 1 712-492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ Seminar in Food Science and Nutrition 0.00 % (0/2)
2559 1 712-493 โครงร่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ Research Proposal in Food Science and Nutrition 0.00 % (0/1)
2559 1 712-494 การวิจัยทางวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ Research Project in Food Science and Nutrition) 0.00 % (0/1)
2559 1 712-520 โภชนศาสตร์ Nutrition Sciences 66.67 % (6/9)
2559 1 718-313 โภชนาการมนุษย Human Nutrition 50.00 % (4/8)
2559 1 718-462 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ Herbs for Health 20.00 % (1/5)