คณะ-ภาควิชา

ปีการศึกษา     2558 (45.31%)    2559 (44.83%)    2560 (0.00%)    2563 (%)    
คณะ ภาควิชา จำนวนวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (NA) การศึกษา (NA) 0
เทคโนโลยีการศึกษา (NA) 0
จิตวิทยาและการแนะแนว (NA) 0
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (NA) 0
พลศึกษา (NA) 0
การบริหารการศึกษา (NA) 0
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (NA) 0
จิตวิทยา (NA) 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (NA) สังคมศาสตร์ (NA) 0
ภาษาตะวันตก (NA) 0
ภาควิชาภาษาไทย (NA) 0
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (NA) 0
ตะวันออก (NA) 0
ภาษาตะวันออก (NA) 0
ประวัติศาสตร์ (NA) 0
ภูมิศาสตร์ (NA) 0
ปรัชญาและศาสนา (NA) 0
สังคมสงเคราะห์ (NA) 0
รัฐศาสตร์ (NA) - (NA) 0
คณะพยาบาลศาสตร์ (NA) พยาบาลศาสตร์ (NA) 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NA) คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (NA) 0
วิทยาศาสตร์ (NA) 0
เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม (NA) 0
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (NA) 0
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (NA) 0
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (NA) 0
- (NA) 0
คณะวิทยาการสื่อสาร (NA) - (NA) 0
นิเทศศาสตร์ (NA) 0
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและสร้างสรรค์สื่อ (NA) 0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NA) 0
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (NA) ศิลปะประยุกต์ (NA) 0
ทัศนศิลป์ (NA) 0
- (NA) 0
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ( %) 0
วิชาแกน/ศึกษาทั่วไป ( %) 0
ศิลปะการแสดง ( %) 0
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา (NA) อิสลามศึกษา (NA) 0
รวมทั้งหมด 0