คณะ-ภาควิชา

ปีการศึกษา     2558 (45.31%)    2559 (44.83%)    2560 (0.00%)    2563 (%)    
คณะ ภาควิชา จำนวนวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ ( %) การศึกษา ( %) 0
เทคโนโลยีการศึกษา ( %) 0
จิตวิทยาและการแนะแนว ( %) 0
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ( %) 0
พลศึกษา ( %) 0
การบริหารการศึกษา ( %) 0
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( %) 0
จิตวิทยา ( %) 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( %) สังคมศาสตร์ ( %) 0
ภาษาตะวันตก ( %) 0
ภาควิชาภาษาไทย ( %) 0
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ( %) 0
ตะวันออก ( %) 0
ภาษาตะวันออก ( %) 0
ประวัติศาสตร์ ( %) 0
ภูมิศาสตร์ ( %) 0
ปรัชญาและศาสนา ( %) 0
สังคมสงเคราะห์ ( %) 0
รัฐศาสตร์ ( %) - ( %) 0
คณะพยาบาลศาสตร์ ( %) พยาบาลศาสตร์ ( %) 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( %) คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( %) 0
วิทยาศาสตร์ ( %) 0
เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม ( %) 0
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( %) 0
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ( %) 0
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ( %) 0
- ( %) 0
คณะวิทยาการสื่อสาร ( %) - ( %) 0
นิเทศศาสตร์ ( %) 0
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและสร้างสรรค์สื่อ ( %) 0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( %) 0
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ( %) ศิลปะประยุกต์ ( %) 0
ทัศนศิลป์ ( %) 0
- ( %) 0
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ( %) 0
วิชาแกน/ศึกษาทั่วไป ( %) 0
ศิลปะการแสดง ( %) 0
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา ( %) อิสลามศึกษา ( %) 0
รวมทั้งหมด 0