คณะ-ภาควิชา

ปีการศึกษา     0 (%)    2558 (45.31%)    2559 (44.83%)    2560 (0.00%)    2563 (%)    
คณะ ภาควิชา จำนวนวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (50.39 %) การศึกษา (57.25 %) 43
เทคโนโลยีการศึกษา (60.55 %) 26
จิตวิทยาและการแนะแนว (43.50 %) 33
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (57.89 %) 18
พลศึกษา (33.20 %) 33
การบริหารการศึกษา (44.83 %) 9
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (NA) 0
จิตวิทยา (55.56 %) 3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (47.25 %) สังคมศาสตร์ (47.38 %) 92
ภาษาตะวันตก (29.03 %) 29
ภาควิชาภาษาไทย (64.17 %) 30
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (48.89 %) 6
ตะวันออก (NA) 0
ภาษาตะวันออก (36.09 %) 80
ประวัติศาสตร์ (40.65 %) 15
ภูมิศาสตร์ (50.00 %) 15
ปรัชญาและศาสนา (35.59 %) 4
สังคมสงเคราะห์ (NA) 1
รัฐศาสตร์ (57.14 %) - (57.14 %) 1
คณะพยาบาลศาสตร์ (75.45 %) พยาบาลศาสตร์ (75.45 %) 11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (41.68 %) คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (40.63 %) 18
วิทยาศาสตร์ (44.53 %) 94
เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม (32.01 %) 37
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (58.82 %) 19
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (43.64 %) 31
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (46.43 %) 20
- (42.86 %) 4
คณะวิทยาการสื่อสาร (47.90 %) - (NA) 0
นิเทศศาสตร์ (47.16 %) 22
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและสร้างสรรค์สื่อ (44.31 %) 16
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (55.24 %) 11
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (42.65 %) ศิลปะประยุกต์ (42.86 %) 8
ทัศนศิลป์ (43.42 %) 17
- (38.71 %) 3
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ( %) 0
วิชาแกน/ศึกษาทั่วไป ( %) 0
ศิลปะการแสดง ( %) 0
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา (35.09 %) อิสลามศึกษา (35.09 %) 92
รวมทั้งหมด 841