คณะศิลปกรรมศาสตร์ (66.67 %)
ภาควิชาศิลปะการแสดง (42.86 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 912-214 นาฏศิลปพื้นเมืองของไทย Thai Folk Performance 42.86 % (3/7)