มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (64.62 %)
ภาควิชาภาควิชาภาษาไทย (71.05 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร Language, Thought and Communication 71.43 % (5/7)
2559 1 411-104 ภาษาไทยมาตรฐาน Standard Thai 66.67 % (6/9)
2559 1 411-112 พัฒนาการอ่านและการเขียน Development, reading and writing 90.91 % (20/22)
2559 1 411-211 การเขียนสารคดี Documentary writing 100.0 % (7/7)
2559 1 411-212 การพูดเชิงวิชาการ Speaking in Academic 72.73 % (8/11)
2559 1 411-221 ภาษากับวัฒนธรรม Language and culture 38.46 % (5/13)
2559 1 411-222 สรวิทยา Phonology 50.00 % (4/8)
2559 1 411-224 ภาษาไทยในสื่อมวลชน Thai Language in Mass Media 100.0 % (7/7)
2559 1 411-311 การเขียนบันเทิงคดี Fiction Writing 92.86 % (13/14)
2559 1 411-324 วิธีการสอนการฟัง-การพูดภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ Teaching of Listening and Speaking Thai for Foreign Students 62.50 % (10/16)
2559 1 411-341 วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น Introduction to Literary Criticism 85.71 % (12/14)
2559 1 411-343 นิพนธ์กวีสมัยอยุธยา Poets’ Works in Ayudhaya Period 70.00 % (7/10)
2559 1 411-344 วรรณคดีการละคร Drama 62.50 % (5/8)
2559 1 411-346 คติชนวิทยา Folklore 50.00 % (5/10)
2559 1 411-411 วิธีการสอนการฟัง-การพูดภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ Teaching of Listening and Speaking Thai for Foreign Students 63.64 % (7/11)
2559 1 411-414 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน Writing for Mass Communication 63.64 % (7/11)
2559 1 411-418 Special Topic Development การพัฒนาหัวข้อการศึกษาอิสระ 90.00 % (9/10)
2559 1 411-421 อรรถศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Semantics 50.00 % (3/6)
2559 1 411-433 นิพนธ์กวีสมัยรัชกาลที่ 5-6 Poets’ Works in the Reigns of King Rama V to VI 79.17 % (19/24)
2559 1 411-441 วรรณคดีแบบฉบับ Thai Classics 80.00 % (8/10)
2559 1 411-443 วรรณคดีนิยาย Romance 100.0 % (14/14)
2559 1 411-444 วรรณกรรมแปล Thai Translations of Foreign Literary Works 77.78 % (7/9)
2559 1 411-521 ทฤษฎีวรรณคดี - 45.45 % (5/11)
2559 1 411-541 การเขียนกับการสื่อสาร Written Language and communication 75.00 % (12/16)
2559 1 411-612 ภาษาศาสตรสังคม Sociolinguistics 100.0 % (7/7)
2559 1 411-793 วิทยานิพนธ์ Thesis 48.28 % (14/29)
2559 1 411-794 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต Seminar in Ongoing Thesis 51.72 % (15/29)