คณะวิทยาการสื่อสาร (64.04 %)
ภาควิชานิเทศศาสตร์ (76.09 %)