คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (55.67 %)
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (73.33 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 746-225 หลักคณิตศาสตร์ Principles of Mathematics 100.0 % (4/4)
2559 1 747-511 การออกแบบงานวิจัย Research Design 85.71 % (6/7)
2559 1 747-670 วิทยานิพนธ์แบบ 1.1 Thesis 25.00 % (1/4)