คณะวิทยาการสื่อสาร (64.04%)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 870-100 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น Basic communication 94.44 % (17/18)
2559 1 870-102 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Communication Arts) 87.50 % (14/16)
2559 1 870-228 การสื่อสารการแสดง (Performance Communication) 16.67 % (1/6)
2559 1 870-315 การสื่อข่าวเพื่อสันติภาพและคลี่คลายความขัดแย้ง Peace and Conflict Resolution Journalism 0 % (0/0)
2559 1 870-324 การบริหารงานลูกคาสัมพันธ์ Customer Relations Management 42.86 % (3/7)
2559 1 871-211 การโปรแกรมคอมพิวเตอร2 computer Programming II 87.50 % (7/8)
2559 1 871-221 ดิจิทัลกราฟิกและการออกแบบ Digital Graphics and Design 44.44 % (4/9)
2559 1 871-301 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ 77.78 % (14/18)
2559 1 871-312 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในองค์กร Information System Analysis and Design in Organization 90.91 % (10/11)
2559 1 871-316 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ Quantitative Analysis in Management 71.43 % (10/14)
2559 1 871-323 การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ Web Programming and Web Database 100.0 % (8/8)
2559 1 871-411 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล Computer System and Data Communication Security 20.00 % (1/5)
2559 1 873-214 นวัตกรรมมัลติมีเดีย Multimedia Innovation 31.25 % (5/16)
2559 1 873-223 จิตกรรมดิจิทัล Digital Painting 0.00 % (0/4)
2559 1 873-310 หลักการจัดการธุรกิจและการสื่อสารการตลาด Princip of Business Administration and Marketing Communication 66.67 % (10/15)
2559 1 873-311 การสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง Advanced Computer Modeling and Simulation 57.14 % (4/7)
2559 1 873-322 การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Media Produce for Advertising and Public Relation 58.33 % (7/12)
2559 1 873-323 แอนิเมชันแบบสต็อบโมชัน Stop Motion Animaton 12.50 % (1/8)
2559 1 873-329 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 Computer Animation II 71.43 % (5/7)
2559 1 873-410 โครงงานนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ Media Design and Creation Innovation Project 55.56 % (5/9)
2559 1 873-420 นวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัย Contemporary Design Innovation project 42.86 % (3/7)