รัฐศาสตร์ (58.48 %)
ภาควิชา- (61.13 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 196-201 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษารัฐศาสตร์ English for Political Science Study 100.0 % (4/4)
2559 1 196-203 ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง Political Theory and Philosophy 77.78 % (14/18)
2559 1 196-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย Introduction to Law 64.71 % (11/17)
2559 1 196-209 ทฤษฎีการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ Decentralization Theory and Comparative Local Government 80.95 % (17/21)
2559 1 196-212 ประมวลกฎหมายอาญา Criminal Code 30.00 % (3/10)
2559 1 196-216 องค์การระหว่างประเทศ International Organizations 75.00 % (6/8)
2559 1 196-220 อิสลามกับการเมือง Islam and Politics 18.75 % (3/16)
2559 1 196-301 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง Constitution and Political Institutions 64.29 % (18/28)
2559 1 196-302 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ Political Science Research Methodology 47.83 % (11/23)
2559 1 196-303 การเมืองภาคประชาชน People’s Political Movements 65.22 % (15/23)
2559 1 196-304 กฎหมายปกครอง Administrative Law 85.71 % (6/7)
2559 1 196-306 การเมืองเปรียบเทียบ Comparative Politics 45.00 % (9/20)
2559 1 196-308 ระบอบประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัฒน์ Democratic Regime in Globalization 57.14 % (8/14)
2559 1 196-310 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Law of Criminal Procedure 44.44 % (4/9)
2559 1 196-330 แนวคิดการก่อการร้ายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Concepts of Terrorism in International Relations 87.50 % (14/16)
2559 1 196-338 ทฤษฎีองค์การสาธารณะและธรรมาภิบาล Public Organization Theories and Good Governance 91.43 % (32/35)
2559 1 196-339 นโยบายการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม Natural Resource Management and Environment Policies 10.00 % (1/10)
2559 1 196-341 นโยบายและการบริหารการคลังและงบประมาณ (Policy and Management of Public Finance and Budgeting 46.15 % (6/13)
2559 1 196-343 นโยบายและการบริหารจัดการชายแดน Borders Policy and Administration 50.00 % (2/4)
2559 1 196-344 นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ Public Human Resource Planning and Policy Making 88.89 % (8/9)
2559 1 196-352 การวิจัยเกี่ยวกับสังคมชายแดนและกิจการระหว่างประเทศ Research on Borderland and International Affairs 41.67 % (5/12)
2559 1 196-402 สัมมนาปัญหาการเมืองไทย Seminar on Politics of Thailand 61.11 % (11/18)
2559 1 196-403 การวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง Research on Politics and Government 76.92 % (10/13)
2559 1 196-406 กฎหมายลักษณะพยาน Law of Evidence 40.00 % (2/5)
2559 1 196-416 สัมมนาประเด็นการเมืองระหวางประเทศ Seminar on the Issues of International Politics 36.36 % (4/11)
2559 1 196-426 สัมมนาปัญหานโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้ Seminar on Public Policy Problems in Southern Border Provinces 36.36 % (4/11)