คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (55.67 %)
ภาควิชา- (53.85 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 722-113 ปฎิบัติการชีววิทยา Biology laboratory 45.45 % (5/11)
2559 1 722-591 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1 Seminar in Applied Biology I 100.0 % (2/2)