คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา (25.00%)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 761-104 - (Co-curricular Activities) 35.71 % (5/14)
2559 1 761-215 อารยธรรมอิสลาม Islamic Civilization 0.00 % (0/5)
2559 1 761-217 กลุ่มแนวคิดในอิสลาม Sectarian Thoughts in Islam 43.75 % (7/16)
2559 1 761-321 อัลหะดีษ II al-Hadith II 50.00 % (1/2)
2559 1 761-322 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาอิสลาม I Research Methodology in Islamic Studies I 0.00 % (0/1)
2559 1 761-331 เพศสภาวะในอิสลาม Gender Issues in Islam 25.00 % (3/12)
2559 1 762-201 - จิตวิทยาสำหรับครู 33.33 % (4/12)
2559 1 762-266 จริยธรรมอิสลาม Islamic Ethics 0.00 % (0/7)
2559 1 763-210 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 Microeconomics I 66.67 % (2/3)
2559 1 765-307 ความสัมพันธระหวางกลุมประเทศตะวันออกกลางกับประเทศไทย Relations between Middle East Countries and Thailand 28.57 % (2/7)
2559 1 765-308 ความสัมพันธ์อาหรับ-อิสราเอล Arab-Israel Relation 12.50 % (3/24)
2559 1 765-310 วิธีวิทยาการวิจัย Research Methodology 50.00 % (1/2)
2559 1 765-314 การแปลอาหรับขั้นพื้นฐาน Elementary Arabic Translatio 33.33 % (3/9)
2559 1 765-328 ลัทธิจักรวรรดินิยมยุโรปในตะวันออกกลาง European Imperialism in the Middle East 11.11 % (3/27)
2559 1 765-329 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางการเมืองของอิสราเอล History and Political Culture of Israel 20.00 % (8/40)
2559 1 765-335 การศึกษาในตะวันออกกลาง Education in Middle East 16.67 % (1/6)
2559 1 765-338 วัฒนธรรมตะวันออกกลาง Middle Eastern cultures 33.33 % (2/6)
2559 1 765-342 วรรณกรรมอาหรับสมัยใหมในบริบททางสังคม Modern Arabic Literature in its Social Context 20.00 % (1/5)
2559 1 765-411 สัมมนาตะวันออกกลางศึกษา Seminar on Middle East Studie 40.00 % (4/10)
2559 1 765-412 ภาคนิพนธ์ Senior Project 50.00 % (1/2)
2559 2 766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องต้น Introduction to Fiqh 0 % (0/0)
2559 2 766-205 อัลกุรอานที่เกี่ยวกับกฎหมาย Qur’anic Verses Bearing on Law 0 % (0/0)
2559 2 766-322 หลักการลงทุนในอิสลาม 3 Fiqh almuamalat 3 0 % (0/0)