คณะศึกษาศาสตร์ (63.26 %)
ภาควิชาพลศึกษา (43.82 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 266-112 พลศึกษาสาหรับครูประถมศึกษา 1 Physical Education for Elementary School Teachers I 44.44 % (8/18)
2559 1 281-137 ประวัติ และปรัชญาทางพลศึกษา History, Philosophy and Ethics of Physical education 100.0 % (2/2)
2559 1 281-231 ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี (Unit Leader of Boy Scouts and Girl Guides ) 25.00 % (1/4)
2559 1 281-236 สรีรววิทยาการออกกำลังกาย Physiology of Exercise 50.00 % (4/8)
2559 1 281-259 ทักษะและวิธีการสอนเซปักตะกร้อ (Sepak Takraw Skills and Teaching Methodes) 14.29 % (1/7)
2559 1 281-601 สัมมนาเกี่ยวกับพลศึกษา 3 Seminar in Physical Education 3 50.00 % (3/6)
2559 1 282-104 เพศศึกษา Sex Education 20.00 % (2/10)
2559 1 282-106 กายวิภาคศาสตร์ Anatomy 40.00 % (8/20)
2559 1 282-202 การพูดในที่ชุมชนสำหรับนักสุขศึกษา Public Speaking for Health Education 0.00 % (0/2)
2559 1 282-206 วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา Microbiology and Parasitology 100.0 % (6/6)
2559 1 282-209 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ Health Counseling 20.00 % (1/5)
2559 1 282-339 ชีวสถิติเบื้องต้น Introduction to Biostatistics 40.00 % (2/5)
2559 1 282-601 สัมมนาเกี่ยวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ 3 Seminar in Health Promotion III 33.33 % (1/3)