คณะ-ภาควิชา

ปีการศึกษา     0 (%)    2558 (45.31%)    2559 (44.83%)    2560 (0.00%)    2563 (%)    
คณะ ภาควิชา จำนวนวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (63.26 %) การศึกษา (71.13 %) 14
เทคโนโลยีการศึกษา (73.40 %) 5
จิตวิทยาและการแนะแนว (61.95 %) 7
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (65.43 %) 7
พลศึกษา (43.82 %) 13
การบริหารการศึกษา (60.00 %) 2
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (NA) 0
จิตวิทยา (NA) 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (64.62 %) สังคมศาสตร์ (65.79 %) 67
ภาษาตะวันตก (101.1 %) 20
ภาควิชาภาษาไทย (71.05 %) 27
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (NA) 0
ตะวันออก (NA) 1
ภาษาตะวันออก (41.43 %) 24
ประวัติศาสตร์ (25.27 %) 1
ภูมิศาสตร์ (72.73 %) 13
ปรัชญาและศาสนา (64.89 %) 9
สังคมสงเคราะห์ (NA) 0
รัฐศาสตร์ (58.48 %) - (61.13 %) 26
คณะพยาบาลศาสตร์ (NA) พยาบาลศาสตร์ (NA) 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (55.67 %) คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (73.33 %) 3
วิทยาศาสตร์ (61.47 %) 57
เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม (44.77 %) 20
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (37.04 %) 9
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (68.83 %) 15
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (NA) 0
- (53.85 %) 2
คณะวิทยาการสื่อสาร (64.04 %) - (NA) 0
นิเทศศาสตร์ (76.09 %) 4
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและสร้างสรรค์สื่อ (53.92 %) 10
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (76.92 %) 6
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (66.67 %) ศิลปะประยุกต์ (64.10 %) 6
ทัศนศิลป์ (68.85 %) 7
- (NA) 0
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ( %) 0
วิชาแกน/ศึกษาทั่วไป ( %) 0
ศิลปะการแสดง (42.86 %) 1
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา (25.00 %) อิสลามศึกษา (25.00 %) 20
รวมทั้งหมด 397