คณะ-ภาควิชา

ปีการศึกษา     2558 (45.31%)    2559 (44.83%)    2560 (0.00%)    
คณะ ภาควิชา จำนวนวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (70.00 %) การศึกษา (89.29 %) 13
เทคโนโลยีการศึกษา (100.0 %) 1
จิตวิทยาและการแนะแนว (NA) 0
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (NA) 0
พลศึกษา (47.50 %) 16
การบริหารการศึกษา (NA) 0
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (NA) 0
จิตวิทยา (NA) 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (71.84 %) สังคมศาสตร์ (61.82 %) 4
ภาษาตะวันตก (353.3 %) 73
ภาควิชาภาษาไทย (78.67 %) 7
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (NA) 0
ตะวันออก (NA) 1
ภาษาตะวันออก (33.33 %) 4
ประวัติศาสตร์ (25.27 %) 1
ภูมิศาสตร์ (73.39 %) 11
ปรัชญาและศาสนา (100.0 %) 1
สังคมส (NA) 0
สังคมสงเคราะห์ (NA) 0
รัฐศาสตร์ (60.11 %) - (52.38 %) 9
คณะพยาบาลศาสตร์ (NA) พยาบาลศาสตร์ (NA) 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (56.74 %) คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (100.0 %) 1
วิทยาศาสตร์ (61.72 %) 39
เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม (48.56 %) 17
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (60.00 %) 3
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (66.67 %) 1
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (NA) 0
- (NA) 0
คณะวิทยาการสื่อสาร (141.6 %) - (NA) 0
นิเทศศาสตร์ (113.3 %) 4
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและสร้างสรรค์สื่อ (NA) 0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NA) 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (72.73 %) ศิลปะประยุกต์ (NA) 16
ทัศนศิลป์ (72.73 %) 12
- (NA) 0
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ( %) 0
วิชาแกน/ศึกษาทั่วไป ( %) 3
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา (24.80 %) อิสลามศึกษา (24.80 %) 18
รวมทั้งหมด 261